Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem radnice v centru Starého Brna, na Mendlově náměstí. Práce vychází ze situace nové urbanistické koncepce Mendlova náměstí, která je součástí zadání. Cílem je na předem určené parcele, která nahrazuje tramvajovou smyčku, navrhnout úřad pro Staré Brno na téma connectivity/democratic city. Radnice by neměla být jen nudný nepřehledný prostor, který se mimo úřední hodiny uzavře, měla by být otevřená lidem. Měla by spojovat a nabízet různé způsoby jejího využití. Smyslem projektu je oživení Mendlova náměstí a hledání možností, jak propojit pojmy radnice/connectivity/democratic city a vytvořit tak příjemný prostor pro úředníky i návštěvníky.
The bachelor's thesis deals with the design of the town hall in the center of Old Brno, on Mendel Square. The work is based on the situation of the new urban concept of Mendel Square, which is part of the assignment. The goal is to design an office for Old Brno on the theme of connectivity/democratic city on a predetermined parcel that replaces the tram loop. The town hall shouldn't just be a boring, cluttered space that closes out of office hours, it should be open to people. It should connect and offer different ways of use. The purpose of the project is to revive Mendel Square and to find ways to connect the concepts of town hall/connectivity/democratic city and create a pleasant space for officials and visitors.
Description
Citation
JUŘIČKOVÁ, A. Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Tomáš Havlíček (předseda) Ing. arch. Roman Gale (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
- studentka představila radnici v kontextu minulosti a budoucnosti své SWOT analýzy, ze které vyšlo že současný stav náměstí působí těžce - představení lokality - hmota je jednoduchá i fasádní řešení v návaznosti na okolí - otevřený subtilní partner horizontální a vertikální atria jako konektivita návrhu - materiálové řešení jednoduché s výraznými prvky vzdušnost do návrhu s zakomponovala před prostor návrhu a vysvětlila provoz budovy po uzavření části radnice využití perforovaného plechu nejen jako materiálu s různou tloušťkou perforace - byly předčteny posudky oponenta vedoucího práce - reagovala na otázky oponenta příklady ze zahraničí materiály dřevo nebo ocel, nahrazení železobetonu - přístup ocenila komise otázku základu měla jasnou představu ohledně složení zeminy - studentka zakomponovala fotovoltaické panely a tepelné čerpadlo jako environmentální vrstvu - Studentka reagovala na otázky komise - Studentka práci obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO