Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
KNIŽNICA ZDROJOV V inštitúcii knižnice sa poznatky netvoria len na základe už sformulovaných faktov, informácií a prezentovaných záverov, ale rovnako aj na základe procedurálnych poznatkov. Význam knižnice nespočíva v uchovávaní kníh, skôr by mala byť spojivom poznania. Miestom, kde sa človek môže učiť a zároveň tieto vedomosti uvádzať do vzťahov. Mala by poskytovať pôdu na zdieľanie vedomostí, a nie len na individuálne spracovanie informácií. Opätovné obnovenie, opätovné uloženie a opätovné generovanie. Spojením kníh ako úložiska informácií, remeselných dielní a centra opätovného použitia obehového hospodárstva vzniká komplexný systém, ktorý reaguje na roztrieštenú štruktúru centier opätovného použitia v Brne. Knižnica je miestom, ktoré tvorí pevný rámec pre neustále sa meniace znalosti a ich priestorové prejavy. Nie je to statický sklad, ale dynamický ekosystém, ktorý sa neustále dopĺňa.
reSOURCE LIBRARY In the institution of the library, knowledge is not only formed on the basis of already formulated facts, information and presented conclusions, but equally on the basis of procedural knowledge. The importance of the library does not lie in the preservation of books, rather it should be a nexus of knowledge. A place where one can learn and at the same time put that knowledge into relations. It should provide a ground for knowledge sharing and not just for individual processing of information. Re-newal, re- storation and re-generation. By combining books as storage of information, craft workshops and re-use centre of circular economy a complex system is being created, reacing to fragmented structure of re-use centres in Brno. The library is a place that forms a solid framework for ever-changing knowledge and its spatial manifestations. It is not a static warehouse, but a dynamic ecosystem that is being constantly replenished.
Description
Citation
GUZOVÁ, I. Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Architektura
Comittee
mgr inź. arch Szymon Rozwalka (předseda) Ing. arch. Radek Toman, Ph.D. (člen) Mgr. Šárka Svobodová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Lenka Štěpánková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Železný (člen) B.Arch. Martin Kaftan, MSc, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Studentka prezentuje svoji práci. Byly přečteny posudky. Studentka reaguje na oponenturu. Dotaz na sklad knih. Jak funguje provoz knihovny? Jak se dostanou do budovy pěší? Nekolidují s rampou/vjezdem do garáží? Sporná je funkčnost parteru a meziprostoru za. Dotaz na volbu materiálu fasády. Jaký je vztah dvou objektů na parcele? Jak jsou podepřeny panely Spiroll? Studentka odpověděla uspokojivě na všechny otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO