Využití hlemýžďovitých v testech ekotoxicity

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tématem této dizertační práce jsou možnosti využití hlemýžďovitých v testech ekotoxicity. Konkrétně využití kosmopolitního terestrického plže druhu Helix aspersa aspersa (syn. Cantareus aspersus nebo Cornu aspersum). Životní cyklus těchto plžů probíhá ve velmi těsném kontaktu s půdním ekosystémem. Zde se také zúčastňuje některých velmi důležitých procesů, jako je především dekompozice odumřelé organické hmoty. Práce bude soustředěna na vyžití těchto plžů při hodnocení ekotoxicity vybraných elementů, které mohou v různé míře vstupovat do půdního prostředí. Především se bude jednat o hodnocení vlivu těžkých kovů. Dalším aspektem bude také rozdělení ekotoxikologických testů do různých kategorií v závislosti na životním stádiu tohoto organismu a následně srovnání citlivosti daných stádií ke konkrétní úrovni kontaminace určitými polutanty.
The subject of this disertation is the use of terrestrial gastropods in ecotoxicity tests. Specifically, the use of a cosmopolitan terrestric gastropod Helix aspersa aspersa (syn. Cantareus aspersus or Cornu aspersum). The whole life cycle of this snail is very closely related the soil ekosystem. Here, the snails participates in some of the very important processes like the decomposition of the dead organic matter. This work is focused on the use of these snails to evaluate potential negative effect of some selected elements, which could, in different volumes, enter the soil ecosystem. The next task is to divide the ecotoxicity tests to different categories, depending on the life stage of this organism and then to compare the sensitivity of those life stages to different levels of contamination by certain pollutants.
Description
Citation
FOJT, P. Využití hlemýžďovitých v testech ekotoxicity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2022-12-14
Defence
Předseda komise představil doktoranda a předala mu slovo. Mgr. Fojt absolvoval bakalářské a magisterské studiu na Masarykově univerzitě. Má pracovní zkušenosti: 2018 - dosud Pyrotex, Blansko. Má také pedagogické zkušenosti (např. 2014-2018 Praktikum z analytické chemie I, Praktikum z organické chemie), je autorem, resp. spoluautorem 5 posterových prezentací a také spoluautorem prezentace na vědecké konferenci. Ve své powerpointové prezentaci představil doktorand podstatné výsledky své disertační práce. Oponentské dotazy obsahovaly řadu dotazů a kritických připomínek, na které uchazeč víceméně uspokojivě odpověděl. Zodpověděl i na dotazy členů komise, které jsou na přiložených lístcích, jež se archivují.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO