Mezi uměním a divákem. Expozice. Projekce. Inter-akce.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce se zabývá koncepčním návrhem prostoru pro Společnost Svobodných Umění na území města Brna v návaznosti na instituci Domu Umění města Brna. Zastřešujícím motivem Společnosti Svobodných Umění se stává Festival Společnosti Svobodných Umění (FSSU). Návrh navazuje na výzkumně teoretickou část, zkoumající vztahy mezi současným uměním a kánonem, problematiku výstavních prostorů a institucí zabývajících se vystavováním a prezentací výtvarného umění, roli spektáklu v rámci těchto institucí a roli výtvarného umění ve společnosti. Dále navazuje na výzkum vycházející z knihy Co je filosofie? od filosofa Gillese Deleuze, jejichž úvahy dále rozvijí a hledá tak vztah mezi filosofií, uměním a vědou, jejichž ústředním motivem je tvorba, jejich vzájemnými vztahy a tím, jak se ovlivňují, překrývají a doplňují. Celá práce je koncipována jako utopický návrh nové typologie architektury a vztahů, mezi jednotlivými vědeckými, uměleckými a filosofickými obory. Jedním z klíčových motivů práce je také pokus o zmapování procesu toho, jak samotný návrh vznikal a formoval se.
The thesis deals with the conceptual design of a space for the Liberal Arts Society in Brno in relation to the institution of the Brno House of Arts. The overarching motif of the Liberal Arts Society is the Liberal Arts Society Festival (LASF). The proposal builds on the research and theoretical part, exploring the relationship between contemporary art and the canon, the issue of exhibition spaces and institutions engaged in the exhibition and presentation of visual art, the role of the spectacle within these institutions and the role of visual art in society. It also builds on research stemming from philosopher Gilles Deleuze's book What is Philosophy?, whose reflections it further develops to explore the relationship between philosophy, art and science, with creation as their central motif, their interrelationships and how they influence, overlap and complement each other. The whole work is conceived as a utopian proposal for a new typology of architecture and the relationships, between the various scientific, artistic and philosophical disciplines. One of the key motifs of the work is also an attempt to map the process of how the design itself was created and shaped.
Description
Citation
BUREŠ, J. Mezi uměním a divákem. Expozice. Projekce. Inter-akce. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing.arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Nina Bartošová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Lea Hawerlandová Mačudová (člen) Ing. arch. Václav Štojdl (člen) Ing. Lucie Žižková (člen)
Date of acceptance
Defence
Student prezentuje svůj projekt. Byly přečteny posudky. Student reaguje na poděnty z posudků a prezentuje další možné konstrukční řešení. Otázky na monumentalitu a formalitu práce. Dotaz na formu mostu stavby a estetiku projektu. Student dobře odpověděl na všechyn otázky. Probíhá debata o utopických projektech. Jak reflektuje forma stavby galerie předchozí výzkum. Dotaz na generičnost architektury a reference projektu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO