Vývoj algoritmu pro automatické rozmísťování referenčních jednotek bezdrátového pozičního systému

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro automatické rozmisťování referenčních jednotek real-time lokalizačního systému. Tento algoritmus je určen pro RTLS firmy Sewio Networks. Součástí práce je i průzkum lokalizačních technik v senzorových sítích se zaměřením na bezdrátovou technologii UWB. Práce popisuje způsob použití navrženého systému a fungování jednotlivých částí důležitých pro správný výsledek. Dále jsou v této práci popsány implementační detaily a způsob integrace vyvíjené funkce do systému Sewio RTLS. Poslední část práce pojednává o testování vytvořeného systému a navrhuje možnosti jeho dalšího vylepšení.
This diploma thesis describes designing and implementing the algorithm for automatic placement of the real-time localization system reference units. The algorithm is supposed to work with RTLS of the company Sewio Networks. The content of this thesis covers localization options in sensor networks and it is focused on UWB wireless technology. This thesis defines the use case of the designed feature and the principles of the most important parts for the correct outcome. Furthermore, the thesis contains implementing details and the way of integration into the Sewio RTLS. The last part presents the testing results of the created function and proposes future improvements.
Description
Citation
PRŮDEK, D. Vývoj algoritmu pro automatické rozmísťování referenčních jednotek bezdrátového pozičního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetická bezpečnost
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Objasněte výraz "přesně synchronizované hodiny" (viz část 2.3.1, str. 8 technické zprávy). Stručně odůvodněte tvrzení "Je jisté, že výsledné řešení nebude schopné fungovat v takto členitém a uzavřeném prostředí plně automaticky. Přechody mezi buňkami budou pravděpodobně znamenat výraznou nepřesnost." (viz část 4.1.4, str. 23 technické zprávy). Proč jste při realizaci, založené na obvodu DW1000 (podporujícího techniky TWR, TDoA), upřednostnil techniku TWR před technikou TDoA (viz, mj., kap. 4 technické zprávy) ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO