Tváření titanových slitin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce byla orientována do oblasti tváření titanu a jeho slitin s cílem prověřit tvárné vlastnosti titanové slitiny VT 3-1. Pomocí pěchovací zkoušky provedené na lisu CZR 600, zpracované v programu Dewesoft, byly sestaveny křivky zpevnění pro pěchování za teploty 25 °C až 800 °C. Na základě provedených experimentů lze titanovou slitinu VT 3-1 doporučit pro tváření výhradně za vyšších teplot. Jako dolní mezní kovací teplotu je doporučeno zvolit teplotu 700 °C. Materiál pěchovaný při nižších teplotách vykazoval špatnou tvařitelnost zapříčiněnou zpevňováním materiálu. Mez kluzu při pěchování za pokojové teploty byla naměřena 1 100,8 MPa. Oproti tomu při 800 °C má hodnotu 321,7 MPa. Jako doplňující měření bylo provedeno stanovení tvrdosti před zkoušku a po zkoušce. Po zkoušce bylo měření provedeno na čele vzorku a také v řezu. U teploty 700 °C a 800 °C se u tvrdosti projevil důsledek dynamická rekrystalizace, která měla za následek pokles tvrdosti. Největší tvrdost byla u všech teplot zaznamenána uprostřed vzorku. Tento výsledek potvrdil tézi, že se zde nachází pásmo nejintenzivnější deformace v kolmém a osovém směru vzorku.
The work was focused on the forming of titanium and its alloys in order to verify the ductile properties of titanium alloy VT 3-1. Using the upsetting test performed on the CZR 600 press and processed in the Dewesoft application, the strengthening curves for compaction at temperatures ranging from 25 °C to 800 °C were compiled. Based on the performed experiments, the titanium alloy VT 3-1 can be recommended for forming only at higher temperatures. It is recommended to select 700 °C as the lowest forging temperature limit. The material when being upset at lower temperatures showed poor formability due to the strengthening of the material. The yield strength during upsetting at room temperature was measured to be 1 100,8 MPa. In contrast, at 800 °C it has a value of 321,7 MPa. Hardness was determined before and after the test as an additional measurement. After the test, the measurement was performed on the front of the sample and in section. At 700 °C and 800 °C, the hardness resulted in dynamic recrystallization, which resulted in a decrease in hardness. The highest hardness was recorded in the middle of the sample at all temperatures. This result confirmed the thesis that there is a band of the most intense deformation in the perpendicular and axial direction of the sample.
Description
Citation
BEDNAŘÍK, J. Tváření titanových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zavadil (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student prezentoval komisi svou závěrečnou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Proč myslíte, že dochází k dynam. rekrystalizaci materiálu? (otázka byla částečně zodpovězena) 2. Jak jste určoval mez kluzu za vyšších teplot? (otázka byla částečně zodpovězena) 3. Jaký byl rozptyl hodnot při opakovaném měření tvrdosti? (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO