Biologická využitelnost hořčíku a zinku z doplňků stravy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou doplňků stravy obsahující hořčík a zinek. V rámci analýzy byl zkoumán obsah aktivní látky a rozpustnost v simulované žaludeční šťávě. Metoda použita k analýze obsahu aktivní látky byla optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Tato metoda byla také použita při stanovení míry rozpustnosti aktivní látky. Bylo zkoumáno celkově třináct různých vzorků doplňků stravy, kdy všechny obsahovaly jako aktivní látku hořčík a čtyři z těchto vzorků navíc obsahovaly zinek. Všechny vzorky obsahovaly deklarované množství hořčíku. Množství zinku v doplňcích stravy bylo v souladu s obsahem uváděným na obalu. V některých vzorcích bylo stanoveno množství zinku nižší, avšak odchylka od deklarovaného množství nepřesahovala 14 %. Při testech rozpustnosti bylo zjištěno, že některé přípravky neobsahují vhodný typ obalu chránící aktivní látku, což může mít za příčinu zhoršení biologické využitelnosti.
This bachelor's thesis deals with the analysis of dietary supplements containing magnesium and zinc. The analysis examined the content of active substance and solubility in simulated gastric acid. The method used to analyze the active substance content was inductively coupled plasma optical emission spectrometry. This method was also used to determine the degree of solubility of the active substances. A total of thirteen different samples of dietary supplements were examined, all of which contained magnesium as the active ingredient and four of these samples additionally contained zinc. All samples contained the declared amount of magnesium. The zinc amount in food supplements was in accordance with the content stated on the label. In some samples the amount of zinc was determined to be lower, but the deviation from the declared amount did not exceed 14 %. Solubility tests have shown that some products do not contain a suitable type of coating to protect the active substance, which may cause a deterioration in bioavailability.
Description
Citation
LINDOVSKÝ, P. Biologická využitelnost hořčíku a zinku z doplňků stravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Obhajoba bakalářské práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl výborný výtah výsledků své práce, řádně zodpověděl všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagoval na připomínky. V diskusi tak student prokázal výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky práce. Komise zhodnotila jeho práci celkově jako výbornou. Dzik: Je správné označit výrobky s největší odchylkou jako nejlepší? Kozáková: Výsledné hmotnosti jsou uváděné pro obsah v tabletě? Vala: Kde se obal má v těle rozpustit?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO