Hardwarová akcelerace extrakce a spojování položek z hlaviček paketů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Téměř každé zařízení v síti potřebuje pro svoji činnost vyextrahovat některá pole z hlaviček paketů, provést nad nimi operace a znovu složený paket přeposlat dál. Toto zpracování musí být implementováno na rychlosti odpovídající rychlosti linky. Na vysokorychlostních sítích se pro splnění tohoto požadavku využívá specializovaných obvodů. S narůstajícími požadavky na flexibilitu sítí rostou i požadavky na flexibilitu těchto obvodů. Provádět změny v jazycích pro popis hardwaru je však složité a časově náročné. Tato práce se proto zabývá implementací obvodů pro extrakci a následné spojení položek hlaviček paketů s využitím vysokoúrovňové syntézy.
Almost every device on the network needs to extract some fields from the packet headers for its operation, perform operations on them, and forward the reassembled packet. This processing must be implemented at a speed corresponding to the line speed. On high-speed networks, specialized circuits are used to meet this requirement. As the demands on network flexibility increase, so do the demands on the flexibility of these circuits. However, making changes to the hardware description languages is complex and time consuming. This work therefore deals with the implementation of circuits for extraction and subsequent merging of packet header items using high-level synthesis.
Description
Citation
BRÁZDA, M. Hardwarová akcelerace extrakce a spojování položek z hlaviček paketů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Je plánován další rozvoj nebo využití v práci vytvořených modulů pro konkrétní aplikaci nebo publikaci? Sekce 3.5 uvádí dosažené parametry po syntéze vytvořených modulů. Jak vypadá porovnání těchto parametrů vůči výsledkům z odborných článků citovaných v sekci 2.2? Jaká je skutečně (tedy nejen teoreticky) dosažitelná propustnost vytvořených modulů? V případě popsané neefektivity u skládání rámců je možné odhadnout alespoň mez zpomalení v nejhorším případě? Například něco jako, že propustnost nikdy neklesne pod polovinu teoretického limitu, protože pro každý paket se vloží maximálně jeden takt čekání.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO