2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 309
 • Item
  Detection, Extraction and Measurement of the Length and Width of the Metacarpal Bones in Images
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Paul, Daniel; Drahanský, Martin; Dvořák, Michal
  Ľudské telo bolo po celé storočia bodom mnohých štúdií. Chceme zistiť všetko, čo je možné sa o nás dozvedieť, o tom, ako fungujeme a prečo tak fungujeme. Vedci nám poskytujú výskumy, ktoré objasňujú tieto otázky. Mali by sme byť súčasťou tohto výskumu a obohatiť naše vedomosti prispievaním do vedy. Preto bude táto práca zameraná na detekciu, extrakciu a meranie metakarpálnych kostí na obrázkoch. Táto práca poskytne čitateľovi vedomosti o určitých metódach spracovania obrazu a záprstných kostiach. Predstaví proces extrakcie ich kontúr a ukáže spôsob, ako merať ich šírku a výšku.
 • Item
  Přenosné zařízení pro autonomní odečet měřidel
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Giesl, Vojtěch; Vašíček, Zdeněk; Mrázek, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bateriového zařízení na bázi ESP32 modulu, s optickým rozhraním pro komunikaci s měřidly, jako je elektroměr, kalorimetr a jiné zařízení dle EN62056. Nejprve se věnuje teorii Internetu věcí, mikrokontroleru ESP32 a normě EN62056, dále se zabývá návrhem prototypu tohoto zařízení jak po softwarové i hardwarové stránce. Poslední část je věnována realizací navrženého prototypu a tvorbou webové aplikace, která je určena pro prezentaci naměřených dat z tohoto zařízení.
 • Item
  Rozpoznávání osob podle obličeje s využitím Neural Compute Stick
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Horník, Matej; Goldmann, Tomáš; Orság, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá súčasnými technikami na rozpoznávanie osôb podľa tváre. V súčasnosti sa používajú konvolučné neurónové siete na rozpoznávanie tvárí. V tejto práci budú konvolučné neurónové siete popísané a taktiež budú porovnané súčasne architektúry konvolučných sietí, ktoré sa využívajú na rozpoznávanie tvárí. Cieľom bude vytvoriť vstavaný systém, ktorý sa bude skladať z kamery, výpočetnej jednotky a akcelerátora Neural Compute Stick. Systém bude rozpoznávať osoby podľa tváre s voľne dostupným algoritmom.
 • Item
  Informační systém pro správu studentských spolků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Halabica, Michal; Dytrych, Jaroslav; Rydlo, Štěpán
  Tato práce se zabývá vytvořením centrálního informačního systému pro studentský spolek. Cílem této práce je vytvořit takový systém, který ulehčí každodenní práci ve studentském spolku. Vytvořené řešení vychází z požadavků Studentské Unie FIT VUT v Brně, které byly přizpůsobeny pro možnost využití dalšími studentskými spolky. Informační systém je implementován jako webová aplikace za pomoci platformy .NET s jazykem C# a Angular s jazykem TypeScript. Výsledné řešení bylo testováno členy již zmíněné studentské unie.
 • Item
  Detekce přítomnosti subjektů ve střeženém prostoru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Múdry, Adam; Šimek, Václav; Vašíček, Zdeněk
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť a implementovať systém slúžiaci na detekciu prítomnosti subjektu v stráženom priestore pomocou vstavanej platformy ESP32. Navrhnutý systém je schopný využívať viacero rôznych senzorov, umožňujúcich detekciu pohybu, zvuku, snímanie fotografii a podobne. Riešenie práce bolo realizované taktiež s pomocou platformy Raspberry Pi ako ovládacieho serveru a voliteľne využíva aj cloudové služby pre väčšiu flexibilitu nasadenia.