Analýza a návrh způsobu využití stávajícího objektu v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem nového využití stávajícího objektu za použití metody nejvyššího a nejlepšího využití, též známé jako HABU. První část je zaměřena na současný stav poznání a popisuje danou problematiku v teoretické rovině, kdy se jedná především o vysvětlení pojmů z oblasti stavebnictví a oceňování nemovitostí. Tato kapitola je doplněna o rešerši, která popisuje využití metody HABU v České republice a zahraničí. V dalších částech je formulován problém, jsou stanoveny cíle řešení a také postupy použité k jejich dosažení. V návrhové části jsou předloženy jednotlivé varianty možného využití, které jsou podrobeny zkouškám zmíněné metody. Varianta dosahující nejvyššího zhodnocení představuje nejvyšší a nejlepší využití objektu.
The thesis deals with the analysis and design of a new use of an existing building using the highest and best use method, also known as HABU. The first part focuses on the current state of knowledge and describes the issue in theoretical terms, mainly explaining concepts from the field of construction and real estate valuation. This chapter is supplemented by a research describing the use of the HABU method in the Czech Republic and abroad. In the following sections, the problem is formulated, the objectives of the solution are set and the procedures used to achieve them are also defined. In the design part, individual variants of possible use are presented, which are subjected to tests of the mentioned method. The option achieving the highest evaluation represents the highest and best use of the building.
Description
Citation
JEŘÁBEK, L. Analýza a návrh způsobu využití stávajícího objektu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Analýza a návrh způsobu využití stávajícího objektu v Brně. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D., položil otázku: Kde jste se inspiroval modelem stavby. Jak jste ohodnotil jednotlivé varianty investice.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO