Parní turbína pro paroplynový blok

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvou variant kondenzační parní turbíny pro paroplynový blok. V první variantě jsou uvažovány neregulované odběry páry z turbíny pro nízkotlakou regeneraci, ve druhé variantě by měla být regenerace zajištěna kotlem na odpadní teplo, který není předmětem diplomové práce. Pro odběrovou turbínu jsou uvažovány 3 neregulované odběry pro odplyňovač a dva nízkotlaké ohříváky. Obě turbíny byly navrženy s regulačním stupněm v provedení A-kolo a s přetlakovým typem lopatkování. Výsledkem návrhu odběrové varianty je turbína s otáčkami 7000 min-1 o 7 kuželech, 33 stupních s výkonem 13,69 MW a účinností 81,83 %. Bezodběrová turbína má otáčky 6500 min-1, 7 kuželů, 38 stupňů, výkon 14,13 MW a účinnost 81,97 %. Pro obě turbíny jsou v závěru uvedeny provozní charakteristiky. Pro odběrovou turbínu byl vytvořen koncepční řez, který je přílohou této práce.
This master’s thesis deals with the design of two variants of a condensing steam turbine for a steam-gas unit. In the first variant, steam bleeding from the turbine for low-pressure regeneration is considered, in the second variant heat regeneration would be provided by a heat recovery steam generator, which is not the subject of the master’s thesis. Three unregulated steam extractions for the deaerator and two low-pressure heaters are considered for the turbine with steam bleeding. Both turbines were designed with an impulse governing stage and a reaction blading. The result of the design of bleeding variant is a turbine with a speed of 7000 min-1 with 7 cones, 33 stages with power output of 13,69 MW and an efficiency of 81,83%. The turbine without bleeding has a speed of 6500 min-1, 7 cones, 38 degrees, power output of 14,13 MW and an efficiency of 81,97%. The consumption characteristics are given for both turbines at the end. For the steam bleeding turbine, a drawing of the turbine section is attached to the thesis.
Description
Citation
KOBER, O. Parní turbína pro paroplynový blok [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Sedlák (člen) Ing. Pavel Nešpor (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: K čemu slouží potrubí zobrazené na vašem výkresu? Kam vede odvodňovací potrubí a jaký je tlak v odvodňovací nádrži? Zodpovězeno. Jak se posuzuje účinnost při regeneraci? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO