Obráběcí procesy v nábytkářském průmyslu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá obráběcími procesy v nábytkářském průmyslu. V práci jsou popsány různé skupiny materiálů, které jsou využívány v nábytkářském průmyslu. Dále jsou zde uvedeny používané montážní a obráběcí procesy, a to jak strojní, tak i ruční. V praktické části byl navržen výrobní proces pro vytipovaný vzorový výrobek. Výroba probíhala v konkrétní firmě, která disponuje vhodným strojovým a nástrojovým vybavením. Vzorový výrobek byl zhotoven z oboustranně laminované polotvrdé dřevovláknité desky, která patří do skupiny materiálů na bázi dřeva. V rámci odladění výrobního procesu byla experimentálně zjištěna závislost trvanlivosti nástroje na řezné rychlosti. Experiment byl proveden na CNC frézce s řeznými rychlostmi v rozmezí od 453 do 905 m.min-1, šířkou záběru ostří 9,5 mm a posuvem na zub 0,05 mm. Pro měření opotřebení ostří nástroje byl použit analogový pasametr Somet s přesností 0,001 mm. Naměřená data byla zaznamenána a vyhodnocena v programu Excel. Výsledná závislost trvanlivosti nástroje na řezné rychlosti může být využita pří dalších obráběcích operacích. Po provedení experimentu byly vyrobeny jednotlivé dílce výrobku a byla provedena montáž. Závěr práce obsahuje zhodnocení navrženého výrobního procesu.
This master thesis deals with machining processes in the furniture industry. Various group of materials, which are used in furniture industry are described there. Then there are described assembly and machining processes, such as manual and machine. In practical part, the production process for the selected sample product was proposed. The production was performed in a specific company, which has suitable machinery and tools. Sample product was made from double-sided laminated medium density fibreboard, which belongs to the group of wood-based materials. As a part of the debugging produciton process, the dependence tool life at cutting speed was experimentaly found. The experiment was performed on CNC milling machine with cutting speeds in the range 453 to 905 m.min-1, width draft of cutting edge 9,5 mm and feed per tooth 0,05 mm. Analog passametr Somet with an accuracy 0,001 mm was used to measure tool wear. The measured data were recorded and evaluated in program Excel. The resulting dependency tool life at cutting speed can be used in other machining operations. After performing the experiment, each parts of the product were produced and mountig was performed. The conclusion of the thesis contains an evaluation of the proposed production process.
Description
Citation
ČERNÝ, M. Obráběcí procesy v nábytkářském průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Je možné při výrobě drážky rozlišovat sousledné a nesousledné frézování? zodpovězeno 2. Měřidlo na měření na tisíciny. Jak jste postupoval při měření? Opakoval jste měření? částečně zodpovězeno 3. Jak je možné měřit opotřebení? Zaměřte se na přímé. zodpovězeno 4. Jaký parametr se používá pro vyhodnocení grafů? Co znamená R na druhou? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO