Vliv typu síranu vápenatého na hydrataci portlandského cementu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Moje bakalářská práce se zabývá studiem vlivem typů síranu vápenatého na hydrataci portlandského cementu. Hydratace je prováděna při 15 °C, 25 °C a 40 °C. V teoretického části najdeme popis hydratace portlandského cementu a vliv typu a množství sádrovců na dobu hydratace. Experimentální část obsahuje přípravu vzorků k měření a princip kalorimetrie včetně popisu kalorimetrické křivky. Data získaná z kalorimetrické křivky byla zpracována do ternárních diagramu pro názornost. Z diagramů vyplývá, že čím více je síran vápenatý rozpustný, tím kratší indukční periodu, časy dosažení minima tepelného toku a tepelného toku v maximu silikátového píku bude mít. Dále z diagramů vyplynulo, že s rostoucím množství vody v síranu roste i velikost uvolněného hydratačního tepla.
My bachelor thesis deals with the study of the influence of calcium sulphate types on the hydration of Portland cement. Hydration is performed at 15 °C, 25 °C and 40 °C. In the theoretical part we find a description of the hydration of Portland cement and the influence of the type and amount of gypsum on the hydration period. The experimental part contains the preparation of samples for measurement and the principle of calorimetry including a description of the calorimetric curve. The data obtained from the calorimetric curve was processed into ternary diagrams for illustration. The diagrams show that the more calcium sulphate is soluble, the shorter the induction period, the times of reaching the minimum heat flow and heat flow at the maximum silicate peak will have. Further, the diagrams showed that as the amount of water in sulphate increases, so does the amount of hydration heat released.
Description
Citation
ŠIMČÍKOVÁ, I. Vliv typu síranu vápenatého na hydrataci portlandského cementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Studentka v rámci obhajoby své práce na téma Vliv typu síranu vápenatého na hydrataci portlandského cementu nejdříve představile motivaci a cíle své práce a vysvětlila základní reakci při hydrataci cementu. Následně popsala průběh experimentů a měření na izotermickém kalorimetru a přešla na popis výsledků. Prezentace výsledků byla provedena přehledně a výsledky byly zpracovány ve formě grafů. Následně komise položila tuto otázku: 1) Jak je to s množstvím vody pro hydrataci? 1) Jakým způsobem bylo v práci určeno množství uvolněného tepla? 2) Jak si vysvětlujete, že dle vašeho vyhodnocení dochází k nejvyššímu uvolnění tepla v přítomnosti hemihydrátu a u sádrovce i anhydritu je toto teplo menší. 3) Jakým způsobem obecně ovlivňuje množství přítomné vody množství celkového uvolněného tepla? Na dané otázky studentka odpověděla velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO