Vliv typu síranu vápenatého na hydrataci portlandského cementu

but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík (člen)cs
but.defenceStudentka v rámci obhajoby své práce na téma Vliv typu síranu vápenatého na hydrataci portlandského cementu nejdříve představile motivaci a cíle své práce a vysvětlila základní reakci při hydrataci cementu. Následně popsala průběh experimentů a měření na izotermickém kalorimetru a přešla na popis výsledků. Prezentace výsledků byla provedena přehledně a výsledky byly zpracovány ve formě grafů. Následně komise položila tuto otázku: 1) Jak je to s množstvím vody pro hydrataci? 1) Jakým způsobem bylo v práci určeno množství uvolněného tepla? 2) Jak si vysvětlujete, že dle vašeho vyhodnocení dochází k nejvyššímu uvolnění tepla v přítomnosti hemihydrátu a u sádrovce i anhydritu je toto teplo menší. 3) Jakým způsobem obecně ovlivňuje množství přítomné vody množství celkového uvolněného tepla? Na dané otázky studentka odpověděla velmi dobře.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a technologie materiálůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠoukal, Františekcs
dc.contributor.authorŠimčíková, Ivanacs
dc.contributor.refereeŠiler, Pavelcs
dc.date.accessioned2022-06-17T06:52:00Z
dc.date.available2022-06-17T06:52:00Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractMoje bakalářská práce se zabývá studiem vlivem typů síranu vápenatého na hydrataci portlandského cementu. Hydratace je prováděna při 15 °C, 25 °C a 40 °C. V teoretického části najdeme popis hydratace portlandského cementu a vliv typu a množství sádrovců na dobu hydratace. Experimentální část obsahuje přípravu vzorků k měření a princip kalorimetrie včetně popisu kalorimetrické křivky. Data získaná z kalorimetrické křivky byla zpracována do ternárních diagramu pro názornost. Z diagramů vyplývá, že čím více je síran vápenatý rozpustný, tím kratší indukční periodu, časy dosažení minima tepelného toku a tepelného toku v maximu silikátového píku bude mít. Dále z diagramů vyplynulo, že s rostoucím množství vody v síranu roste i velikost uvolněného hydratačního tepla.cs
dc.description.abstractMy bachelor thesis deals with the study of the influence of calcium sulphate types on the hydration of Portland cement. Hydration is performed at 15 °C, 25 °C and 40 °C. In the theoretical part we find a description of the hydration of Portland cement and the influence of the type and amount of gypsum on the hydration period. The experimental part contains the preparation of samples for measurement and the principle of calorimetry including a description of the calorimetric curve. The data obtained from the calorimetric curve was processed into ternary diagrams for illustration. The diagrams show that the more calcium sulphate is soluble, the shorter the induction period, the times of reaching the minimum heat flow and heat flow at the maximum silicate peak will have. Further, the diagrams showed that as the amount of water in sulphate increases, so does the amount of hydration heat released.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationŠIMČÍKOVÁ, I. Vliv typu síranu vápenatého na hydrataci portlandského cementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other139398cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206237
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPortlandský cementcs
dc.subjecthydratace portlandského cementucs
dc.subjectizotermická kalorimetriecs
dc.subjectsíran vápenatýcs
dc.subjectternární diagramcs
dc.subjectPortland cementen
dc.subjectPortland cement hydrationen
dc.subjectisothermal calorimetryen
dc.subjectCalcium sulphateen
dc.subjectternary diagramsen
dc.titleVliv typu síranu vápenatého na hydrataci portlandského cementucs
dc.title.alternativeInfluence of calcium sulphate type on hydration of Portland cementen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-16-09:23:10cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid139398en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.17 08:52:00en
sync.item.modts2022.06.17 08:14:59en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139398.html
Size:
8.69 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139398.html
Collections