Biotechnologická produkce PHA z odpadních otrub

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalářská práce se zabývá biotechnologickou produkcí polyhydroxyalkanoátů (PHA) z odpadních pšeničných otrub. Cílem bylo zjistit, zda hydrolyzát z pšeničných otrub podrobený různým typům předúpravy lze využít jako substrát pro produkci PHA pomocí vybraných bakteriálních kmenů. Vybrané kmeny byly Halomonas organivorans, Halomonas halophila a dva kmeny Schlegelella thermodepolymerans. Za nejlepší producenty byly vybrány halofilní kmeny, se kterými byly následně provedeny další kultivace. Nejefektivněji byly bakteriemi využity hydrolyzáty po neutrální předúpravě, jelikož měly nejnižší obsah mikrobiálních inhibitorů (fenolických látek), a bakterie na nich produkovaly nejvíce PHA. Nejvyšší hodnota naprodukovaného PHA bylo na hydrolyzátu s neutrální předúpravou u kmene Halomonas organivorans, konkrétně 2,82 g/l. Hydrolyzát byl využit i pro produkci kyseliny mléčné, pro kterou byly využity bakteriální kmeny Lactobacillus. Nejvyšší dosažená koncentrace naprodukované kyseliny mléčné byla 16,73 g/l u kmene Lactobacillus casei.
The bachelor thesis deals with the biotechnological production of polyhydroxyalkanoates (PHA) from lignocellulosic waste – wheat bran. The aim was to determine whether the hydrolysate from wheat bran subjected to different types of pretreatment could be used as a substrate for the production of PHA using selected bacterial strains. The selected strains were Halomonas organivorans, Halomonas halophila and two strains of Schlegelella thermodepolymerans. Halophilic strains were proved as the best producers and were subsequently used for cultivations. The hydrolysates after neutral pretreatment were utilized by the bacteria most efficiently, due to the lowest content of microbial inhibitors (phenolic substances) where the bacteria produced the most PHA. The highest value of produced PHA was determined on the hydrolysate after neutral pretreatment by using the strain Halomonas organivorans, namely 2,82 g/l. The hydrolysate was also used for the production of lactic acid bacterial strains of Lactobacillus. The highest achieved concentration of produced lactic acid was 16,73 g/l by the Lactobacillus casei strain.
Description
Citation
GUZIUROVÁ, P. Biotechnologická produkce PHA z odpadních otrub [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biochemická technologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Co myslíte chemickou předúpravou? Jak byly stanoveny optimální podmínky enzymů? Jaký měly původ Vámi použité enzymy? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. V práci uvádíte termín hydrolytický koktejl enzymů, jedná se o odborný termín? Studentka výborně odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Studentka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO