Inverzní problémy v úlohách přenosu tepla s fázovými změnami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá inverzními problémy v úlohách přenosu tepla se změnou fáze. V první kapitole jsou popsány mechanizmy přenosu tepla včetně modelování materiálu se změnou fáze. Druhá kapitola se věnuje výpočtovému řešení úloh přenosu tepla. Ve třetí je formulována inverzní úloha pro neznámou okrajovou podmínku. Čtvrtá kapitola popisuje autorem implementované metody pro řešení přímých a inverzních úloh přenosu tepla. Inverzní úlohy jsou řešeny sekvenční metodou a pomocí umělých neuronových sítí. Byly zvoleny dva průběhy hustoty tepelného toku: spojitý, po částech lineární a nespojitý, po částech konstantní. Obě metody dosahují pro obě úlohy srovnatelných výsledků. V případě nespojité hustoty tepelného toku jsou výsledky horší než v případě spojitého průběhu.
This diploma thesis deals with inverse problems in heat transfer with phase change. The first chapter focuses on heat transfer mechanisms including phase change. Second chapter deals with computational solution of heat transfer problems. In the third chapter the inverse problem for heat flux estimation is formulated. Fourth chapter is description of methods, implemented by the author, for computational solution of both direct and inverse heat transfer problems. Solution of inverse problem are obtained by the sequential method and artificial neural networks. Two heat flux types were selected: continuous, piecewise linear and discontinuous, piecewise constant. Obtained result for both cases are comparable. In case of discontinuous heat flux, results are worse than in continuous case.
Description
Citation
KAMARÝT, P. Inverzní problémy v úlohách přenosu tepla s fázovými změnami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Diplomant seznámil komisi s diplomovou prací a odpověděl na dotazy oponenta diplomové práce. Oponent - Ing. Mauder - nebyl přítomen u obhajoby. Komise položila diplomantovi doplňující otázky k diplomové práci: Co je q s tečkou a q s hvězdičkou v prezentaci v odpovědi ke třetí oponentově otázce. Doc. Hrdina: Čím to je, že ta neuronová síť trochu selhává v případě q2 s tečkou? Prof. Bouchala: Zkoušel jste větší neuronovou síť, jestli se to nezlepší? Prof. Lomtatidze: Jak dlouho pracuje ta neuronová síť?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO