Inovace upínacího přípravku a technologie pro frézování a důlkování klíčů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem nového zařízení pro frézování drážek a důlkování klíčů. Úvodní část se věnuje historii a vývoji klíčů až po současnost. Dále se pojednává o jednotlivých typech frézovaných a důlkovaných polotovarů a je rozebrán postup výroby klíčů. V hlavní části je navržený přípravek a podávací mechanismus, které zajišťuje podávání klíčů a spolehlivé upnutí při obrábění. Následně bude provedena analýza profilu povrchu obrobených ploch. V závěru bude zhodnoceno nové zařízení a porovnáno z hlediska vytypovaných parametrů, které mají vliv na funkční vlastnosti finálního výrobku.
The thesis deals with the design of a new device for grooving and punching keys. The introductory part is devoted to the history and development of the keys up to the present. It also deals with the individual types of milled and punched semi-finished products and discusses the process of key manufacturing. In the main part, a jig and a feeding mechanism are designed, which ensures the feeding of keys and reliable clamping during machining. Afterwards, the profile surface analysis of the machined surfaces will be made. In the end, the new equipment will be evaluated and compared in terms of selected parameters that affect the functional properties of the final product.
Description
Citation
ŠTANCL, D. Inovace upínacího přípravku a technologie pro frézování a důlkování klíčů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Dvořáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1.Z jakého materiálu jsou vyráběny klíče na navrhovaném stroji? zodpovězeno 2.Je stroj pouze jednoúčelový nebo je možné vyrábět různé typy klíčů? zodpovězeno 3.Zabývali jste se i ekonomickým hlediskem nového stroje? zodpovězeno 4.Co je potřebné udělat, aby mohl být kalibr považován za relevantní? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO