Horkovodní kotel na biomasu menších výkonů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem horkovodního kotle na biomasu. Požadavky na ohřátou vodu jsou 130 °C a 20 bar. V práci se postupně vypočítá stechiometrie a tepelná bilance kotle ze zvoleného paliva. Tímto palivem je dřevní štěpka. Poté následuje výpočet spalovací komory a teplosměnných ploch. Na závěr jsou vypočítány ztráty na straně vody i ztráty na straně spalin. Součástí práce je výkres kotle, který je k nalezení v příloze práce.
This master’s thesis deals with design of grate hot water boiler. Requirements for hot water are a temperature of 130 °C, and pressure of 20 bar. In this thesis stoichiometric calculations and heat loss based on chosen fuel are presented. The chosen fuel is wood chips. Next, calculations of the combustion chamber, and heat exchangers are included. In the end pressure losses of water and exhaust gases are calculated. A part of this thesis is also a technical drawing documentation, which can be found in the attachment.
Description
Citation
FOJTL, M. Horkovodní kotel na biomasu menších výkonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Alojz Boko (člen) Ing. Pavel Křemínský (člen) prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto otázky: - Jaká je vlhkost štěpky? Otázka byla zodpovězena. - Jakým způsobem je dopravováno palivo do kotle? Otázka byla zodpovězena. - Proč byly u EKO2 a EKO3 voleny různé kocepce? Otázka byla zodpovězena. - Jak je možné zabránit nánosům na teplosměnných plochách? Otázka byla zodpovězena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO