Návrh mechanismu zvedání umělého osvětlení pro hydroponické pěstování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá optimalizací osvětlení hydroponických systémů z hlediska energetické náročnosti pomocí zdvihacího mechanismu. Zakládá se na volbě vhodného osvětlení, řešení zdvihu a možnosti nenáročné automatizace. Úvodní část rozebírá základní principy a varianty hydroponických farem, jejich výhody, nevýhody a popis dílčích částí. Jelikož je práce zaměřena na návrh mechanismu zdvihače světel, práce detailněji popisuje různé typy osvětlení pro pěstování rostlin a taktéž různé zdvihací mechanismy, ze kterých je zvolen nejvíce vhodný. Následně byl vytvořen 3D model zvoleného mechanismu a vypracována pohybová studie. Na závěr praktické části byl realizován výpočet cenové návratnosti.
The work deals with the optimization of lighting for hydroponic systems in terms of energy efficiency, using a lifting mechanism. It is based on the selection of a suitable lighting, stroke solutions and the possibility of simple automation. The introductory part analyzes the basic principles and variants of hydroponic farms, their advantages, disadvantages and description of partial parts. The work is focused on the design of the light lifter mechanism, so it describes in more detail the different types of lighting for growing plants, and also summarizes the various lifting mechanisms from which it is chosen the most suitable. Subsequently, a 3D model of the selected mechanism was created including a motion study. The final part of the practical part was the price return calculation of the mentioned mechanism.
Description
Citation
ČERNOCH, L. Návrh mechanismu zvedání umělého osvětlení pro hydroponické pěstování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Gregor, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Šomplák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval závěrečnou práci. Obsah prezentace: - Cíl práce - Teoretická část (popis hydroponie, hydroponického osvětlení, zdvihače osvětlení) - Praktická část (vlastní návrh sestavy a jeho částí včetně ukázky kontrolního pevnostního výpočtu, odhad cenové návratnosti, vizualizace funkce zdvihače při růstu salátu) Po prezentaci zodpověděl otázky oponenta práce a otázky položené členy komise. Dotaz na důsledky horizontální síly na konstrukci a návrh opatření. Zodpovězeno uspokojivě. Dotaz na jednotkovou cenu pěstování salátu. Zodpovězeno částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO