Pasivní optická detekce a klasifikace letících objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Na základe úvodného rozboru metód využívaných pre optickú detekciu a rozpoznávanie pohybujúcich sa elementov v dynamickom obraze snímanom statickou kamerou, predstavuje bakalárska práca návrh komplexného detekčného algoritmu, schopného vo videonahrávkach zaznamenať a klasifikovať letiace objekty na oblohe. Metóda využíva diferenčný algoritmus pre detekciu pohybových príznakov, vďaka ktorým sú potom v snímkach videosekvencie lokalizované letiace objekty. SVM klasifikátor následne rozhodne o zaradení každého objektu do jednej z troch uvažovaných tried, a to na základe jeho popisu získanom extrakciou SIFT deskriptorov a prípadne doplnenom aj o informácie z RGB histogramov. Algoritmus bol implementovaný primárne v programe Matlab.
Based on an initial analysis of the methods used for optical detection and recognition of moving elements in a dynamic image captured by a static camera, the bachelor's thesis presents a proposal for a complex detection algorithm capable of recording and classifying flying objects in the sky. The method uses a differential detection algorithm to detect signs of motion, thanks to which flying objects are located in the video frames. The SVM classifier then decides on the classification of the object into one of the three considered classes, based on its description obtained by extraction of SIFT descriptors and possibly supplemented with information from RGB histograms. The algorithm was implemented primarily in Matlab.
Description
Citation
MOŠKOVÁ, A. Pasivní optická detekce a klasifikace letících objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Adam Chromý, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Studentka na začátku obhajoby popsala cíle práce, dále pak způsob získávání dat, lokalizaci zájmových objektů, jejich klasifikaci pomocí dvou doplňujících se přístupů a nakonec zhodnotila dosažené výsledky. Na otázky komise reagovala studentka samostatně a bez výhrad.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO