Strojové překlady odborných textů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá a následně testuje způsoby pro hodnocení dvou strojových překladačů, a to od firmy Google a Microsoft. Na základě stanovených kritérií hodnotí jejich chybovost. Při hodnocení překladačů se práce zaměřuje nejen na to, zdali daný překladač dokázal přeložit soubor textů správně pravopisně a stylisticky, ale i zda odborná terminologie spolu s myšlenkou věty odpovídá původnímu textu. Na závěr ze získaných dat chybovosti je možné usoudit, pro jaké využití bude daný překladač způsobilejší.
This bachelor thesis discusses and then tests the methods of evaluating two machine translators, namely from Google and Microsoft. Based on established criteria, from data received each translator is assigned their error rate. When evaluating translators, the work focuses not only on whether the translator was able to translate a set of texts correctly (spelling, stylistics), but also whether the professional terminology together with the idea behind the sentence corresponds to the original text. In conclusion, the obtained error rate data enable to assess the given translators for suitability in terms of their usage.
Description
Citation
JUŘÍK, M. Strojové překlady odborných textů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (místopředseda) M. A. Kenneth Froehling (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student přednesl průměrnou obhajobu své bakalářské práce a bez problémů zodpověděl kladenou otázku: Give more examples of the machine translation tools including advantages and disadvantages of their use.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO