Zemnící soustavy, jejich měření a úloha rezistivity půdy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je v teoretické části zaměřena na vysvětlení pojmu rezistivity půdy, použitelné metody jejího měření, srovnání dvou používaných metod měření odporu zemniče a popis přístroje měření Metra PU 193 použitého pro praktickou část práce. V praktické části je čtenář seznámen s výsledky měření rezistivity půdy a odporu zemniče v terénu, s jejich vyhodnocením vzhledem k různým faktorům, které je ovlivnily, a s návrhy zemničů pro sloupy vysokého napětí, u kterých byla měřena rezistivita půdy. Práce obsahuje sestrojené grafy různých závislostí dle výsledků naměřených hodnot a srovnává je s teoretickými předpoklady.
The theoretical part of the thesis is focused on explaining the concept of soil resistivity, applicable methods of its measurement, comparison of two methods used to measure the resistance of the earth electrode and a description of the measuring device Metro PU 193 used for the practical part of the thesis. In the practical part, the reader is acquainted with the results of measuring soil resistivity and earth resistance in the field, with their evaluation with respect to various influencing factors and with designs of earth conductors for high voltage poles for which soil resistivity was measured. The thesis contains plotted graphs of various dependencies according to the results of measured values and compares them with theoretical assumptions.
Description
Citation
CAPYK, J. Zemnící soustavy, jejich měření a úloha rezistivity půdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Vyčítal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací na téma Zemnící soustavy, jejich měření a úloha rezistivity půdy. S posudky seznámil komisi vedoucí práce Ing. Vyčítal, student odpověděl na otázky oponenta. Drobné připomínky k formální úpravě měl Ing. Radil. Další dotazy měl prof. Toman, student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO