2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 512
 • Item
  Fluidní kotel na spalování uhlí a biomasy 150t/h
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Popelka, Ondřej; Skála, Zdeněk; Lisý, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem fluidního kotle na spalování uhlí a biomasy v podobě dřevní štěpky. Specifikem fluidního kotle je cirkulující fluidní vrstva a cyklónový odlučovač popela ze spalin za spalovací komorou. Pro zadané parametry paliva byla práce rozdělena na několik částí. V jednotlivých částech jsou provedeny výpočty stechiometrie, emise a entalpie spalin, odsíření spalin. Dále byl řešen výpočet ztrát kotle a jeho účinnosti vzhledem k výpočtu a navržení jednotlivých teplosměnných ploch, aby výsledná velikost a jejich počet odpovídal požadovaným parametrům kotle. Výkresovou sestavu navrženého kotle na základě výpočtů obsahuje příloha této práce.
 • Item
  Konstrukce kompresní části Brayssonova motoru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Hodás, Ladislav; Klapka, Milan; Mazůrek, Ivan
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom kompresnej časti Brayssonovho motoru, ktorý slúži na výrobu elektrickej energie. Úvodná časť sa obecne venuje problematike Brayssonovho cyklu a stručne zhŕňa poznatky o kompresoroch. Nasledujúca časť sa zaoberá samotným návrhom konštrukčného riešenia. Obsahuje návrhy rôznych variant riešenia, výber optimálnych variant a postupne sú popisované jednotlivé časti zariadenia s návrhovými a kontrolnými výpočtami. Záverečná časť obsahuje zhodnotenie práce.
 • Item
  Biomechanická studie profilu závitu zubních implantátů.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Konečný, Michal; Florian, Zdeněk; Marcián, Petr
  Práce se zabývá mechanickou interakcí šroubového implantátu s kostní tkání a studií zaměřenou na profily závitů vybraných zubních implantátů. V první části je uvedena stručná historie zubních implantátů se zdůrazněním technického pokroku v této oblasti. Následující kapitoly první části jsou zaměřeny na znalosti týkající se anatomie orofaciálního systému a podrobnější rozbor jeho struktury, zejména co se týče implantologického směru. Ve druhé části jsou zkoumány vybrané druhy profilů závitů. Pomocí metody konečných prvků jsou řešeny výpočtové modely několika druhů zubních implantátů. Po provedené deformačně-napěťové analýze jsou vyhodnocovány a porovnávány rozdíly mechanických vlastností jednotlivých profilů závitů.
 • Item
  Optimalizace přímého pohonu posuvové osy pomocí hltiče vibrací
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Hradil, Jan; Blecha, Petr; Neugebauer, Reimund; Koch, Thomas
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací třech metod omezení rezonancí kritických frekvencí a popisem jejich vlivu na rychlostní smyčku řízení lineárního motoru. K tlumení kmitání pokusného standu byl použit jak elektromagnetický hltič vibrací, tak i pružné uložení sekundárního dílu lineárního pohonu. Obě metody byly doplněny aktivováním Cauerova filtru v řízení motoru. Systematicky byla analyzována a vybrána měřící technika pro zjištění těchto frekvencí. Dále jsou v této práci popsány modely mechanické struktury a řízení pokusného standu. Jejich porovnání a modifikace byly prováděny v software Matlab®/Simulink®, stejně jako zpracování naměřených dat.
 • Item
  Zvýšení produktivity a kvality vybraných vyráběných dílů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Siclon, Léonard; Píška, Miroslav; Polzer, Aleš
  Předmětem této diplomové práce bylo zvýšení produktivity a kvality soustružnických operací při obrábění součásti MK04, vyráběné z ocelového výkovku 50CV4. Diplomová práce byla řešena ve společnosti Poclain Hydraulics s podporou laboratoří ÚST FSI VUT v Brně. Úvodem je vhodné zdůraznit nutnost urgentního řešení daného problému s minimalizací experimentálních zkoušek. Z analýzy rozboru stávající situace vyplynulo, že: - čas obráběcího cyklu není stejný, je v rozmezí 11-13 minut a závisí na obsluze a problémech, které se vyskytnou, - v důsledku dlouhých plynulých třísek dochází k jejich navíjení v celém pracovním prostoru stroje a ob¨sluha ztrácí 1-2 minuty čištěním stroje před opětovným spuštěním nového pracovního cyklu, - CNC program může být vylepšen v důsledku redukce řady lineárních pohybů G1 mimo obráběnou součást nebo obráběním s řízenou změnou axiální šířky řezu, - obsluha stroje má poměrně mnoho času (3-5 minut) na kontrolu geometrie součástí, její značení a ukončení všech nutných činností na konci výrobního času jedné součásti.