Biomechanická studie profilu závitu zubních implantátů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá mechanickou interakcí šroubového implantátu s kostní tkání a studií zaměřenou na profily závitů vybraných zubních implantátů. V první části je uvedena stručná historie zubních implantátů se zdůrazněním technického pokroku v této oblasti. Následující kapitoly první části jsou zaměřeny na znalosti týkající se anatomie orofaciálního systému a podrobnější rozbor jeho struktury, zejména co se týče implantologického směru. Ve druhé části jsou zkoumány vybrané druhy profilů závitů. Pomocí metody konečných prvků jsou řešeny výpočtové modely několika druhů zubních implantátů. Po provedené deformačně-napěťové analýze jsou vyhodnocovány a porovnávány rozdíly mechanických vlastností jednotlivých profilů závitů.
This thesis deals with mechanical interaction between spiral implant and bone tissue. Also it deals with study which is concerned with threat profiles of certain dental implants. At the beginning of the first part is listed brief history of dental implants with emphasis on the technical progress in this area. Knowledge of orofacial system anatomy (informations about orofacial system anatomy) and more detailed structural analysis focused on implantology are included into another chaps of the first part. The second part of the paper analyses certain types of thread profile. Some of the computed models of dental implant types are solved through the use of the finite element method. After strain-stress analyse differences between mechanical qualities of single thread profiles are evaluated and compared.
Description
Citation
KONEČNÝ, M. Biomechanická studie profilu závitu zubních implantátů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inženýrská mechanika a biomechanika
Comittee
prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Diplomant obhajoval svoji DP cca 14min. Po té odpovídal na otázky oponenta a dalších členů komise. Bez problémů reagoval na doplňující otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO