Strojové vidění: podpora pro laboratorní aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá strojovým viděním a jeho využitím pro laboratorní aplikace. Strojové vidění je v podstatě nahrazení lidského zraku pro stroje pomocí videokamery a počítače. Podstatou této práce je stručná rešerše strojového vidění a problematiky spojené se systémy strojového vidění. Stručný popis hardwaru, softwaru a algoritmů použitých pro tuto práci. Implementace strojového vidění na platformu Raspberry Pi a Cognex. Propojení platformy Raspberry Pi s nadřazenou platformou (automat, robot) a následné vyhodnocení řešení.
This diploma thesis deals with machine vision problematics and its use for laboratory applications. Machine vision is basically the substitution of human vision for machines using a video camera and a computer. The essence of this thesis is a brief review of machine vision and the issues associated with machine vision systems and brief description of hardware, software and algorithms used for this work. Implementation of machine vision on Raspberry Pi and Cognex platform. Connection of the Raspberry Pi platform with a parent platform (automaton, robot) and subsequent evaluation of the solution.
Description
Citation
STARÝ, V. Strojové vidění: podpora pro laboratorní aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student obeznámil komisi s cíli a výsledky své DP. Následně zodpověděl otázky oponenta a komise. prof. Vašek: Největší problémy při realizaci
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO