Aplikace softwaru SinuTrain 4.93 při frézování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a přípravu výroby jednopřevodníku horského kola, za použití počítačového softwaru SinuTrain 4.93. Práce má několik částí. V první části jsou rozebrány možnosti NC programování a měření. Další část se zabývá konstrukcí jednopřevodníku, výběru materiálu a pevnostní analýzou. V třetí části práce jsou navrženy technologické podmínky frézování a je zvolen stroj. Následuje tvorba NC programu včetně inprocesního měření obrobkovou sondou a návrh postprocesního měření optickým systémem SOL165. Nakonec jsou vyhodnoceny výstupy práce získané formou simulace ze softwaru SinuTrain.
This diploma thesis is focused on the design and preparation of the production of a single front mountain bike chainring, using computer software SinuTrain 4.93. The work has several parts. The first part discusses the possibilities of NC programming and measurement. The next part deals with the design of a chainring, material selection and strength analysis. In the third part of the work, the technological conditions of milling are proposed and the machine is chosen. Next step is creation of NC program including inprocess measurement by workpiece probe and design of postprocess measurement by optical system SOL165. Finally, the work outputs obtained in the form of SinuTrain software simulation are evaluated.
Description
Citation
BARTUNĚK, M. Aplikace softwaru SinuTrain 4.93 při frézování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Využití odvalovacích fréz zodpovězeno 2. Nástroj na radius. zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO