Inovace technologického postupu výroby hřídele pomocné energetické jednotky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce předkládá návrh nové technologie výroby hřídelové součásti, která se nachází ve vnitřním ústrojí zařízení pomocné energetické jednotky určené pro vrtulníky. V první časti je provedeno zhodnocení komponentu a vazba jeho konstrukčního provedení v relaci k funkčním nárokům kladených na danou součást v zařízení. Následuje rozbor materiálu součásti a procesních výrobních vlivů. Zejména tepelného zpracování materiálu a prováděného nitridačního procesu hřídele. V návaznosti na posouzení původního stavu výroby jsou navrženy varianty na novou výrobní technologii součásti za využití možností nového strojového parku společnosti. Po zhodnocení navrhovaných technologických řešení je vybraná varianta výrobního postupu ověřena zkušební produkční sérií, jež deklaruje využitelnost navržené technologie pro nasazení v rámci standardního produkčního režimu. Práci uzavírá technicko-ekonomický přehled.
This thesis presents a proposal for a new technology for the production of a shaft component, which is located in the internal system of an auxiliary power unit designed for helicopters. In the first part, an evaluation of the component and the relation of its design to the functional requirements placed on the component in the device is carried out. This is followed by an analysis of the component material and process manufacturing influences. In particular, the heat treatment of the material and the nitriding process performed on the shaft. Following the assessment of the original state of production, options for a new production technology of the component are proposed using the capabilities of the new machinery in the company. After the evaluation of the proposed technological solutions, the selected variant of the production process is verified by a test production series, which declares the applicability of the proposed technology for deployment within the standard production mode. The paper concludes with a technical and economic overview.
Description
Citation
DUBOVSKÝ, J. Inovace technologického postupu výroby hřídele pomocné energetické jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen) Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Popište nedestruktivní metody testování povrchové vrstvy. Zodpovězeno 2. Jak vznikají napětí v povrchu při obrábění? Zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO