Návrh měřící stanice průtoku zemního plynu na přepravní síti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť meraciu stanicu zabezpečujúcu meranie prietoku zemného plynu. Začiatok práce je venovaný teoretickému úvodu do problematiky, predovšetkým zemnému plynu, prepravnej sieti a meracím staniciam. Druhá polovica práce sa zaoberá samotným návrhom meracej stanice, ktorý je rozdelený do 3 častí. Prvá časť sa venuje návrhu počtu a priemeru meracích tratí z technického a zároveň ekonomického hľadiska. V ďalšej časti sú zvolené meradlá, na základe ktorých je určená neistota navrhnutej meracej stanice. Posledná časť práce sa zaoberá návrhom vhodného tvaru meracích tratí s ohľadom na prúdenie zemného plynu, ktoré je analyzované pomocou CFD simulácie.
The main aim of the thesis is to design a metering station providing natural gas flow measurement. The beginning of the thesis is devoted to the theoretical introduction to the issue, especially natural gas, transmission network and metering stations. The second half of the thesis deals with the design of metering station itself, which is divided into three parts. The first part deals with the design of the number and diameter of the metering lines from both a technical and an economic point of view. In the next part, meters are selected, based on which the uncertainty of the proposed metering station is determined. The last part of the work deals with the design of a suitable shape of the measuring lines with respect to the natural gas flow, which is analysed by CFD simulation.
Description
Citation
ŠRÁMKOVÁ, V. Návrh měřící stanice průtoku zemního plynu na přepravní síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fluidní inženýrství
Comittee
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík (předseda) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Iva Svobodová (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Studentka seznámila komisi s diplomovou prací Návrh měřící stanice průtoku zemního plynu na přepravní síti. Popsala řešené varianty a vysvětlila princip přepravní sítě. Zmínila výhody a nevýhody sítí v závislosti na použitých plynoměrech. Uvedla typické hodnoty rychlostí plynu a vhodné průměry potrubí. Provedla analýzu nákladů na vybudování sítě. Určila rovněž nejistoty měřící tratě a následně i celé měřící tratě. V závěru práce zvolila vhodný tvar měřící tratě na základě CFD simulace a popsala hlavní počáteční a okrajové podmínky simulace. Sledovala také symetričnost rychlostních profilů. Na dotaz oponenta DP vysvětlila, jaké byly tlakové ztráty u jednotlivých tratí v závislosti na použitých průtokoměrech (plynoměrech). Dále objasnila motivaci k volbě geometrie tratě ve tvaru písmene T. Odůvodnila volbu konkrétního počtu akustických kanálů. Komisí byla dotazována na podmínky nestacionárního výpočtu a vzniku tohoto typu proudění v geometrii měřící tratě. Dále ozřejmila volbu okrajové podmínky na vstupu do měřící stanice s ohledem na stacionární či nestacionární proudění.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO