Problematika spolehlivosti vývoje a výroby řídicích systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou spolehlivosti vývoje a výroby řídicích systémů. Nejprve je popsána společnost UNIS, a.s. s důrazem na Divizi leteckou a pokročilého řízení. Následuje popis způsobů řízení organizace, který se zabývá především pozitivními vlastnostmi procesního řízení a tvorbou procesních map. Dále je uveden rozbor podnikových procesů od systému managementu kvality ve společnosti UNIS, a.s., přes aktuální přehled procesů a řízenou dokumentaci po základní procesy Divize letecké a pokročilého řízení. Poté jsou podrobně rozebrány procesy vývoj a výroba. Na to navazuje systémový rozbor řešené problematiky, kde je popsáno, jakým způsobem je vhodné u procesního řízení postupovat a proč. Jsou zde také uvedeny metody FMEA a FTA, které jsou dále aplikovány z důvodu zjištění aktuálního stavu procesů ve společnosti UNIS, a.s. Z metod FMEA a FTA vyplynula zjištění, která jsou rozebrána v dalším doporučení. Na závěr jsou vyhodnoceny dosažené výsledky.
The master thesis deals with the reliability issues in the development and production of control systems. First, the company UNIS, a.s. is described with an emphasis on the Division of Aviation and Advanced Control. A list of ways of managing the organization, which deals mainly with the positive features of process management and the creation of process maps. The following is an analysis of business processes from the quality management system in the company UNIS, a.s., through the current overview of processes and controlled documentation to the basic processes of the Division of Aviation and Advanced Control. Then the development and production processes are analysed in detail. This is followed by a system analysis of the issues addressed, which describes, how is it appropriate to proceed with process management and why. There are also FMEA and FTA methods, which are further applied to determine the current state of processes in UNIS, as. The FMEA and FTA methods resulted in findings that are discussed in the next recommendation. Finally, the achieved results are evaluated.
Description
Citation
KRÁLÍČKOVÁ, D. Problematika spolehlivosti vývoje a výroby řídicích systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Karla Maradová (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Problematika spolehlivosti vývoje a výroby řídicích systémů". Studentka úspěšně zodpověděla otázky oponenta. Co za produkt vyrábí firma ve Vašem zadání a je to téma zadané zmíněnou firmou? (částečně zodpovězeno) Proč je řídící jednotka zrovna takového specifického tvaru? (částečně zodpovězeno)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO