Studium vírových struktur v srdečních náhradách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá studiem a popisem proudění v srdečních náhradách. Cílem bylo zhodnocení stávajících srdečních podpor, zvolení jednoho konceptu zařízení a následné vylepšení existujícího modelu čerpadla. Typy srdečních náhrad byly vyhodnoceny v rešeršní části této práce. Na jejím základě bylo pro simulace zvoleno axiální intraventrikulární čerpadlo. Simulace proudění proběhla pomocí výpočtového modelování. Při vyhodnocování byl zvláštní důraz kladen na popis vírových struktur typických pro srdeční podpory a analýzu hemolýzy způsobenou zařízením. Po zvolení optimalizačních parametrů byl navrhnut model vylepšeného čerpadla, které splnilo vytyčené cíle optimalizace, především zvýšení účinnosti a snížení smykových napětí. Ke konci práce proběhla diskuze ohledně vyhodnocování hemolýzy a vírových struktur. V závěru byly uvedeny konkrétní možnosti dalšího zlepšení optimalizovaného čerpadla.
This master thesis is focused on study and description of flow in heart assistance devices. The aim was to evaluate the state of art for cardiac supports, selection of one device concept and improve the existing pump model. The types of heart replacements were evaluated in the research part of this work. Based on the research, an axial intraventricular pump was chosen for the simulation. The flow simulation was performed using computational fluid modeling. During the evaluation, special emphasis was placed on the description of vortex structures typical for cardiac support and analysis of hemolysis caused by the device.After selecting the optimization parameters, a design of a pump model was improved, which met the set optimization goals, especially the increase in efficiency and decrease of shear stresses. Towards the end of the work there was a discussion about the evaluation of hemolysis and vortex structures. In the end, particular possibilities for further improvement of the optimized pump were presented.
Description
Citation
DOKOUPIL, M. Studium vírových struktur v srdečních náhradách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fluidní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Jindřich Veselý, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Zavadil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Začátek prezentace 8:38 Konec prezentace 9:03 doc. Fialová přečetla posudek vedoucího Posudek oponenta byl přečten tajemníkem v zastoupení. dr. Veselý se zeptal jak byly stanovovány místa s velkým smykovým napětím a kde tyto místa byla. Student odpověděl. dr. Zavadil se zeptal jak ovlivnila kvalita sítě výpočet. A jestli se modeloval pouze jeden kanál. Student odpověděl. doc. Drábková se zeptala jaký byl použit typ NACA profilu a jestli se během optimalizace měnil. Student odpověděl. doc. Štigler se ptal na změnu průměru hřídele, proč se měnil. Jak bylo definováno úhlování lopatek. Srovnání s originálem čerpadla z referenčního článku. Student odpověděl dr. Zavadil okomentoval vliv vstupní části čerpadla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO