Moderní metody řízení světelné křižovatky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá optimálním řízením světelné křižovatky. V úvodu jsou zavedeny pojmy a představeny metody řízení. Následně je zvolen software SUMO od společnosti Eclipse, který slouží k vytvoření modelu. Po vzoru reálné křižovatky jsou modelovány jak rozložení a logika, tak dopravní toky. Samotné dopravní toky jsou částečně náhodné. Řízení je prováděno za pomoci tří délek zelených front, vyhodnocování probíhá porovnáváním průměrné a maximální čekací doby. Vybírají se tak Pareto optimální body. Prvním algoritmem pro získání optimálního nastavení je prohledávání v mřížce. Druhým algoritmem byl implementován NSGA-II. Nastavení se porovnávají jak mezi sebou, tak s ohledem na nastavení a časové okno.
This diploma thesis deals with the optimal control of traffic lights at intersections. In the introduction, concepts are introduced and control methods are presented. Subsequently, Eclipse's SUMO software is chosen to create the model. Following the model of a real intersection, both layout and logic and traffic flows are created. The traffic flows itself are partially randomized. The control is performed using three green queue lengths and the evaluation is done by comparing the average and maximum waiting times. Pareto optimal points are thus selected. The first algorithm to obtain the optimal setting is a grid search. The second algorithm has been implemented by NSGA-II. The settings are compared with each other as well as with respect to the settings and the time window.
Description
Citation
BARTOŠ, P. Moderní metody řízení světelné křižovatky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student obeznámil komisi s cíli a výsledky své DP. Následně zodpověděl otázky oponenta a komise. doc. Matoušek: 1.použití teorie hromadné obsluhy doc. Němec: Řešení nestandardních situací doc. Jaroš : Zakódování řešení, Nastavení počtu generací, Manuální úpravy prof. Vašek: Zatížení jednotlivých směrů
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO