Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se věnuje zhodnocení ekonomického zdraví vybraného podniku svyužitím vybraných metod finanční a strategické analýzy za období 2017-2021. Vteoretické části je zpracován teoretický rámec strategické analýzy, kde je kladen důraz na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí analyzovaného podniku a aplikaci vybraných nástrojů finanční analýzy. Vpraktické části jsou pak tato teoretická východiska aplikována vpodmínkách analyzované společnosti. Vnávrhové části této práce jsou poté formulována opatření směřující ke zlepšení úrovně finančního hospodaření podniku.
The diploma thesis deals with the evaluation of the economic health of a selected company using selected methods of financial and strategic analysis for the period 2017-2021. The theoretical part deals with the theoretical framework of strategic analysis, which emphasizes the analysis of the external and internal environment of the company analyzed and the application of selected tools of financial analysis. In the practical part, these theoretical starting points are applied in the conditions of the analyzed company. The design parts of this work are then formulated measures aimed at improving the level of financial management of the company.
Description
Citation
LACHMAN, R. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. - Riziko č. 4 má ve Vaší analýze rizik nejvyšší číslo pravděpodobnosti, co si představit tedy pod opatřením "Náhradní možnosti, jak beze změny pokračovat v projektu". - zodpovězeno Ing. Martin Mahel, Ph.D. - K jakému doporučení vede provedená SWOT analýza? Jakou strategii navrhujete? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO