Tvorba marketingové strategie pro začínající podnik

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá tvorbou marketingovej stratégie pre začínajúci podnik. Práca je rozdelená celkovo na tri časti. Prvá časť popisuje teoretické východiská práce, medzi ktorými sú zahrnuté všetky potrebné pojmy a metódy, ktoré boli naďalej využité v diplomovej práci. Druhá časť práce sa venuje stručnému predstaveniu podniku a analýze súčasného stavu. Tretia časť je zameraná na konkrétne návrhy vedúce k tvorbe marketingovej stratégie. Hlavným cieľom bolo spracovanie vhodnej marketingovej stratégie, ktorá by mala dopomôcť k lepšiemu chápaniu potrieb zákazníkov, situácie na trhu a najmä k počiatočnému rozvoju podniku. Čiastkovým cieľom bolo identifikovať a komparovať cukrárne v Brne na základe stanovených požiadaviek, ktoré vychádzajú z prvkov marketingového mixu 7P. Vyhodnotenie prebiehalo na základe archívnej obsahovej analýzy, pričom bolo skúmaných celkovo desať konkurenčných cukrární, ktoré sa nachádzajú výhradne v centre mesta a v jeho blízkom okolí. V závere práce sú formulované konkrétne kroky, ktorými sa priblížime k úspešnej propagácií novovzniknutého podniku a tým aj k jeho počiatočnému rozvoju.
Master‘s thesis is focused on the development of a marketing strategy for a start-up business. Thesis is divided into three parts. The first part describes the theoretical background of the thesis, which includes all the necessary concepts and methods that have been further used in the thesis. The second part of the thesis is devoted to a brief introduction of the enterprise and an analysis of the current state. The third part focuses on concrete suggestions leading to the development of a marketing strategy. The main objective was to elaborate a suitable marketing strategy that should help to better understand the needs of customers, the market situation and especially the initial development of the enterprise. The sub-objective was to identify and compare the confectioneries in Brno based on the set requirements, which are based on the elements of the 7P marketing mix. The evaluation was based on archival content analysis, whereby a total of ten competing confectioneries were examined, located exclusively in and around the city centre. In the conclusion of the thesis, concrete steps are formulated that will bring us closer to the successful promotion of the newly established enterprise and thus to its initial development.
Description
Citation
MARTINKOVIČOVÁ, L. Tvorba marketingové strategie pro začínající podnik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Ing. Stanislav Nisler (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Luňáček: Jak jste stanovila pesimistickou a optimistickou hodnotu u hodnocení časového vývoje u metody PERT? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO