Tvorba marketingové strategie pro začínající podnik

but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Ing. Stanislav Nisler (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Luňáček: Jak jste stanovila pesimistickou a optimistickou hodnotu u hodnocení časového vývoje u metody PERT? - odpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrategický rozvoj podnikucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorMartinkovičová, Lenkacs
dc.contributor.refereeSchüller, Davidcs
dc.date.accessioned2022-06-11T07:53:53Z
dc.date.available2022-06-11T07:53:53Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá tvorbou marketingovej stratégie pre začínajúci podnik. Práca je rozdelená celkovo na tri časti. Prvá časť popisuje teoretické východiská práce, medzi ktorými sú zahrnuté všetky potrebné pojmy a metódy, ktoré boli naďalej využité v diplomovej práci. Druhá časť práce sa venuje stručnému predstaveniu podniku a analýze súčasného stavu. Tretia časť je zameraná na konkrétne návrhy vedúce k tvorbe marketingovej stratégie. Hlavným cieľom bolo spracovanie vhodnej marketingovej stratégie, ktorá by mala dopomôcť k lepšiemu chápaniu potrieb zákazníkov, situácie na trhu a najmä k počiatočnému rozvoju podniku. Čiastkovým cieľom bolo identifikovať a komparovať cukrárne v Brne na základe stanovených požiadaviek, ktoré vychádzajú z prvkov marketingového mixu 7P. Vyhodnotenie prebiehalo na základe archívnej obsahovej analýzy, pričom bolo skúmaných celkovo desať konkurenčných cukrární, ktoré sa nachádzajú výhradne v centre mesta a v jeho blízkom okolí. V závere práce sú formulované konkrétne kroky, ktorými sa priblížime k úspešnej propagácií novovzniknutého podniku a tým aj k jeho počiatočnému rozvoju.cs
dc.description.abstractMaster‘s thesis is focused on the development of a marketing strategy for a start-up business. Thesis is divided into three parts. The first part describes the theoretical background of the thesis, which includes all the necessary concepts and methods that have been further used in the thesis. The second part of the thesis is devoted to a brief introduction of the enterprise and an analysis of the current state. The third part focuses on concrete suggestions leading to the development of a marketing strategy. The main objective was to elaborate a suitable marketing strategy that should help to better understand the needs of customers, the market situation and especially the initial development of the enterprise. The sub-objective was to identify and compare the confectioneries in Brno based on the set requirements, which are based on the elements of the 7P marketing mix. The evaluation was based on archival content analysis, whereby a total of ten competing confectioneries were examined, located exclusively in and around the city centre. In the conclusion of the thesis, concrete steps are formulated that will bring us closer to the successful promotion of the newly established enterprise and thus to its initial development.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationMARTINKOVIČOVÁ, L. Tvorba marketingové strategie pro začínající podnik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142035cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205073
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingová stratégiacs
dc.subjectmarketingový výskumcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing strategyen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectcompanyen
dc.titleTvorba marketingové strategie pro začínající podnikcs
dc.title.alternativeCreating a Marketing Strategy for a Start-up Companyen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-09cs
dcterms.modified2022-06-15-13:12:15cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid142035en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.09.27 09:38:05en
sync.item.modts2022.09.26 10:58:26en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142035.html
Size:
6.89 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142035.html
Collections