Program simulující dusítka žesťových nástrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou programu simulujícího účinek dusítek na barvu zvuku trubky a trombonu. Simulace v prostředí Reaktor 6 je založená na analýze tohoto vlivu pomocí srovnání spekter a formantových oblastí získaného z prostředí MATLAB. Při analýze je také přihlíženo k ovlivnění vyšších harmonických složek tónů. V práci se dále zaměříme na teorii o trubce a trombonu, jejich stručnou historii, stavbu těla a princip vzniku tónu. V prostředí Reaktor 6 bude dále vytvořen sampler fungující jako virtuální nástroj pro trubku a trombon. V poslední části práce se budeme zabývat vytvářením simulačního programu, jeho strukturou a hodnocením.
This Master’s thesis deals with the creation of a program that simulates an impact of sound mutes on the timbre of a trombone and a trumpet. The simulation in the Reaktor 6 environment is based on an analysis of this impact which compares the spectra and formant regions retrieved from the MATLAB environment. The analysis takes into account also the impact on harmonic overtones. Another part of this work is focusing on the theory of a trombone and a trumpet, their brief history, the parts they are consisting of and the principle of tone formation. In the Reaktor 6 environment there has been created also a sampler functioning as a virtual instrument for the trumpet and the trombon. The last part of the work deals with creating a simulation program with its structure and evaluation.
Description
Citation
KOŠAŘ, V. Program simulující dusítka žesťových nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Doc.Ing.MgA. Ondřej Urban, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (člen) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Libor Husník (člen) MgA. Jan Kavan, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Ištvánek (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Můžete prakticky prezentovat funkcionalitu nástroje? V rámci patche „Struktury makra dynamiky forte pro trombonové dusítko cup“ popište jak přesně jednotlivé prvky fungují, co dělají a proč jsou v dané posloupnosti. Bylo by možné dojít k podobnému zvukovému výsledku jinou cestou? Pokud ano, tak alespoň nastiňte jakou a zároveň zdůvodněte, proč jste využil vaše řešení. Uvažujete o rozšíření funkcionality nástroje? Pokud ano, tak o jaké funkce? Otázky komise: Opravdu nezáleží na pořadí filtrů? Jak jste dané nástroje nahrával? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO