Elektronický předřadník pro výkonové LED

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem elektronického předřadníku pro výkonové LED. Zdroj obsahuje předřadné obvody, měniče, filtry a řídící obvody. Jsou zde uvedeny přehledy těchto obvodů používaných v praxi, rozbor výkonových LED a uvážení možností pro výběr vhodného návrhu řešení. V práci je popsán princip vzniku záření, struktura a problematika napájení zdrojem proudu. Obsahuje podrobný přehled měničů, předřadných obvodů a topologií využívaných v osvětlovacích soustavách s výběrem vhodného řešení pro výsledné zařízení s výstupním výkonem 50 W. Práce obsahuje dimenzování chlazení pro vybrané výkonové LED, vstupní obvod s EMI filtrem, dvoucestný můstkový usměrňovače, zvyšující měnič PFC a blokující měnič s impulsním transformátorem.
This diploma thesis deals with design of power LED driver. This driver contains electronic ballast circuits, converters, filters and control circuits. Overviews of circuits used in practice are listed along with analysis of power LED and considering options for selecting an appropriate design solution. Principles of creating the device, structure and problems of current source are described in thesis. Including detailed overview of converters, ballasts and topologies used in lighting systems with the selection of a suitable solution for the final device with an output power of 50 W. The thesis includes cooling dimensioning for selected power LEDs, input circuit with EMI filter, bridge rectifier, boost converter and flyback converter with pulse transformer.
Description
Citation
VÁGNER, R. Elektronický předřadník pro výkonové LED [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhajoval práci na téma - Elektronický předřadník pro výkonové LED. Student představil cíle práce. Nejdříve popsal blokové schéma měniče. Následně popsal návrh obvodu PFC. Dále popsal návrh obvodu blokujícího měniče. Poté představil návrh desky plošných spojů měniče. Poté student popsal tepelné dimenzování měniče a výkonových LED. Dále student popsal vlastní realizaci měniče. Pustil komisi video z oživování měniče. Prezentoval průběhy měření. Na závěr provedl shrnutí. Součástí prezentace bylo i realizované zařízení, které je nefunkční. Na otázky oponenta student nedokázal odpovědět. Na otázky komise student odpovídal nedostatečně i s pomocí komise. Např. studentovi byly vytknuty chyby ve schématu blokujícího měniče a následné otázky ohledně odlechčovacího obvodu nebyl schopen odpovědět.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO