Návrh FVE s akumulací pro komerční objekt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny s akumulací pro komerční objekt ve městě Holešov. V první části práce jsou popsány požadavky na připojování a provoz zdrojů se střídači podle přílohy č.4 PPDS a směrnice RfG. Druhá část práce se zabývá teorií fotovoltaických systémů, přičemž jsou představeny jejich základní koncepce, dále jsou popsány jednotlivé komponenty fotovoltaických systémů, a nakonec je hlouběji rozebrána problematika dimenzování střídačů. V praktické části této diplomové práce je s využitím programu PVSOL proveden návrh fotovoltaické elektrárny s akumulací. V rámci návrhu jsou vybrány komponenty pro FVE s akumulací, je zpracována projektová dokumentace FVE ve stupni pro stavební povolení a energeticko-ekonomická analýza navrženého řešení.
This Master´s Thesis deals with the design of photovoltaic power plant with accumulation for commercial building in the city of Holešov. The first part of the thesis describes the requirements for connection and operation of power supplies with inverters according to Annex 4 of the PPDS and the European Commission directive RfG. The second part of the work focuses on the theory of photovoltaic systems, while their basic concepts are introduced, the individual components of photovoltaic systems are described, and eventually, the issue of inverters dimensioning is discussed in more depth. In the practical part of this thesis, the design of photovoltaic power plant with accumulation using the PVSOL program is performed. Within the design, components for PV plant with accumulation are selected, the project documentation of PV plant for building permit is prepared and the energy-economic analysis of the proposed solution is performed.
Description
Citation
JÖRKA, L. Návrh FVE s akumulací pro komerční objekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-06
Defence
Student seznámil komisi se svou diplomovou prací na téma Návrh FVE s akumulací pro komerční objekt. S posudky seznámil komisi vedoucí práce doc. Mastný. Student odpověděl na dotazy oponenta. Dotazy v rozpravě položil doc. Mastný a doc. Topolánek, zejména k rozšíření a řízení systému a k ekonomické stránce návrhu, student na dotazy odpověděl. Ing. Bátora měl dotaz k navrženým přepěťovým ochranám, drobné připomínky měl Ing. Radil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO