Postkvantová kryptografie na platformě FPGA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá hardwarovými implementacemi postkvantových krypto- grafických schémat na platformě FPGA. Po úvodním porovnání schémat, které jsou kandidáty na standardizaci institutem NIST, a analýze dosavadních pracích, zamě- řujících se na implementaci těchto schémat bylo vybráno a implementováno schéma Crystals-KYBER. Všechny algoritmy schématu byly implementovány v rámci jedné kom- ponenty, čímž bylo dosaženo minimalizace využití zdrojů. Výsledky této implementace byly změřeny a porovnány s existujícími implementacemi. Na závěr byla komponenta na- sazena na fyzickou FPGA kartu Virtex UltraScale+ a otestována její správnost při využití pro oboustranně autentizované ustanovení klíčů.
This master thesis deals with the hardware implementations of post-quantum cryptogra- phy schemes on FPGA platforms. After the initial comparison of the candidate schemes for NIST standardization and the analysis of the previous work focusing on these schemes, Crystals-KYBER scheme was chosen and implemented. All scheme algorithms have been implemented inside a single component, minimizing resource utilization. The results of this implementation were analyzed and compared with the existing implementations. At the end of this work, the implemented scheme was deployed on Virtext UltraScale+ and tested for the use during mutually authenticated key exchange (AKE).
Description
Citation
DOBIÁŠ, P. Postkvantová kryptografie na platformě FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. (člen) Ing. Václav Oujezský, Ph.D. (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen) Ing. Marek Sikora (člen) Ing. Petr Jedlička (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta a komise: 1) Jakým způsobem jste generoval náhodné číslo, jež je v části pro generování klíčů použito jako vstupní parametr pro funkci SHA3-512? 2) Otázka ohledně doby výpočtu a počtu cyklu Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO