Kombinovaný hlinito-křemičitý sol-gel pojivový systém v žárovzdorné keramice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Práce se zabývá využitím kombinovaného hlinito-křemičitého sol-gel pojivového systému v žárovzdorné keramice. Byl pozorován vliv různých gelačních činidel na proces gelace a pro MgO bylo provedeno reometrické měření. Po optimalizaci sušení byl vzniklý gel charakterizován pomocí termických analýz, na jejichž základě byly vybrány teploty výpalu. Byla provedena kvalitativní analýza gelů vypálených na vybrané teploty pomocí FTIR. Pomocí XRD bylo sledováno semikvantitativní fázové složení vzorků v závislosti na teplotě výpalu. Na rastrovacím elektronovém mikroskopu byla pozorována topografie zkušebních těles připravených na základě předchozích analýz.
The following piece of work deals with the use of a combined aluminium-silicon based sol-gel binding system for refractory. The effect of different gelling agents on the gelation process was observed and rheometric measurements were performed for MgO. After optimizating the drying process, the resulting gel was characterized by thermal analyses, based on which the firing temperatures were selected. Qualitative analysis of the gels fired to the selected temperatures was performed using FTIR. Using XRD, the semi-quantitative phase composition of the samples was monitored as a function of firing temperature. The topography of the test bodies prepared based on results of the previous analyses was later observed using a scanning electron microscope.
Description
Citation
TARABA, V. Kombinovaný hlinito-křemičitý sol-gel pojivový systém v žárovzdorné keramice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen) Ing. Jiří Lerch (člen)
Date of acceptance
2022-05-30
Defence
Student při obhajobě práce Kombinovaný hlinito-křemičitý sol-gel pojivový systém v žárovzdorné keramice nejdříve představil cíle své práce, používané pojivové systémy, sol-gel proces, zkoušky reologie, důvody požití NaCl a dalších gelačních činidel. Následně představil dosažené výsledky z měření reologie, TG/DTA, žárové mikroskopie a na základě těchto dat byly vybrány optimální teploty výpalu. Po představení výsledků z doplňujících měření charakterizujících vlastnosti připravených vzorků shrnul dosažené výsledky a odpověděl na otázky oponenta: Na základě čeho bylo určeno dávkování jednotlivých gelačních činidel? U MgO bylo zkoušeno pět různých koncentrací u ostatních méně. Popište mechanismus, proč při přidání reaktivní aluminy, dojde k zlepšení homogenizace MgO. V závěru zmiňujete, že cílem práce bylo studovat využití kombinovaného hlinito-křemičitého sol-gel pojivového systému v žárovzdorné keramice. Na základě dosažených výsledků zhodnoťte možnost využití připraveného materiálu v praxi. Po odpovědích na otázky oponenta komise dala následující otázku: 1) Proč směs zhoršuje vlastnosti při ztrátě vody? Student na dané otázky výborně odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO