Využití metod termické analýzy pro studium pojivového systému sol-gel pro keramické materiály

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová sa zaoberá štúdiom spojivového systému solu oxidu kremičitého a jeho charakterizáciou predovšetkým pomocou metód termickej analýzy. V diplomovej práci je tiež využitá metóda reologie na stanovenie času gelatinácie, metóda TG/DTA na stanovenie exo a endotermických efektov pri zahrievaní, metóda FT-IR na rýchle stanovenie zloženia vzoriek, XRD na stanovenie fázového zloženia vzoriek a metóda SEM na pozorovanie topografie vzoriek. Ako gelatinačné činidlo je použitý MgO, ako plnivo reaktívna alumina.
The master thesis deals with the study of the binder system of silica sol and its characterization mainly by methods of thermal analysis. The master thesis also uses method of rheology to determine the gelatinization time, method of TG/DTA do analyse the exo and endothermic effects during heating, the method of FT-IR to quickly determine the composition of samples, method of XRD to analyze phase composition of the samples and the method of SEM to observe the topography of the samples. MgO is used as a gelling agent, reactive alimina is used as a filler.
Description
Citation
CESNEK, Ľ. Využití metod termické analýzy pro studium pojivového systému sol-gel pro keramické materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen) Ing. Jiří Lerch (člen)
Date of acceptance
2022-05-30
Defence
Student při prezentaci práce Využití metod termické analýzy pro studium pojivového systému sol-gel pro keramické materiály představil nejdříve motivaci a cíle své práce, problematiku sol-gel metody, přípravu vzorku, proběhlé laboratorní zkoušky a testy reologie. Následně představil výsledky reologických testů, měření na žárovém mikroskopu a výsledky TG/DTA. Následně shrnul výsledky termické analýzy, IČ spektrometrie, XRD a studia mikrostruktury pomocí SEM. Po celkovém shrnutí výsledků student odpovídal na otázky oponenta: Při měření reologie popisujete akumulační modul G‘ a ztrátový modul G‘‘. Nicméně ve výsledkách diskutujete komplexní modul G*. Můžete popsat vztah mezi nimi? U TG/DTA analýzy a vzorku vysušeného solu při 25 °C uvádíte, že od teploty 1358 °C dochází k postupné endotermické fázové přeměně tridymitu na cristobalit. Ale u vzorku vysušeného při 105 °C je v této oblasti viditelný exotermický pík. Dovedl byste toto nějak vysvětlit? Z jakého důvodu byl u XRD analýzy měřen pouze vzorek bez plniva, když u SEM analýzy byl měřen opět vzorek s plnivem? Tím pádem nelze tyto dvě metody spolu porovnávat, pokud budou vznikat jiné krystalické produkty. Proč nebyla u SEM analýzy provedena prvková mapa, která by jednoznačně znázornila rozložení jednotlivých komponent ve vzorku? Byl nějakým způsoben zjišťován hmotnostní úbytek při různém typu sušení? Po zodpovězení těchto otázek položila komise následující otázky: 1) Jaké jsou modifikace SiO2? 2) Jak jste získal data pro IČ spektrometrii? 3) Proč používáte hmostnostní procenta při mýchání materiálů s rúznými hustotami? 4) Jaké navrhujete aplikace pro Váš materiál? Student na položené otázky výborně odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO