Stanovení obsahu kyanidu v různých částech rostliny bezu černého

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bez je hojně rozšířený keř vyskytující se především na severní polokouli. Díky vysokému obsahu minerálů a bioaktivních látek v plodech a květenství přitahuje nejen zájem konzumentů, ale také farmaceutického a potravinářského průmyslu. Bez však obsahuje také potenciálně škodlivé kyanogenní glykosidy, které mohou uvolňovat toxický kyanovodík. Cílem této práce bylo stanovit a porovnat celkový obsah kyanidů v různých částech rostlin bezu. Analyzované rostliny byly vyšlechtěny na Univerzitě v Mariboru a zahrnovaly 4 poddruhy Sambucus nigra a dalších 18 mezidruhových hybridů. K analýze obsahu kyanidu byla použita pikrátová metoda s následným spektrofotometrickým stanovením. Nejvyšší množství kyanidu bylo nalezeno v listech a dosahovalo hodnot až 1155.9 ± 44.8 CN- mg/kg, dále následovala květenství s maximem 53.9 ± 3.8 CN- mg/kg a poté výhonky a bobule s nejvyššími koncentracemi 20.3 ± 1.3 CN- mg/kg a 6.4 ± 0.0 CN- mg/kg.
Elderberry is an abundant shrub or a small tree widely spread in the northern hemisphere. Its fruit and flowers have attracted increasing interest from consumers, pharmaceutical and food industry thanks to their high content of minerals and bioactive compounds. However, elderberry also contain potentially harmful cyanogenic glycosides which can release toxic hydrogen cyanide. The aim of this experiment was to analyse and compare total cyanide content in different plant parts of numerous interspecific hybrids, which were created at University of Maribor. Investigated plants comprised 4 subspecies of Sambucus nigra and 18 interspecific hybrids giving in total 46 elderberry genotypes. Cyanide content was determined by picrate paper method which is based on reaction of picric acid with hydrogen cyanide. The colour change of the picrate paper resulting from the reaction was further analysed using spectrophotometry. The highest cyanide levels were found in leaves reaching up to 1155.9 ± 44.8 CN- mg/kg, followed by inflorescences with maximum of 53.9 ± 3.8 CN- mg/kg, shoots and berries with highest levels of 20.3 ± 1.3 CN- mg/kg and 6.4 ± 0.0 CN- mg/kg, respectively.
Description
Citation
RŮŽIČKOVÁ, K. Stanovení obsahu kyanidu v různých částech rostliny bezu černého [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-31
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Uvedla jste, že smrtelná dávka plodu bezu je asi 70 kg, myslíte tím při snězení jednorázově? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Co přesně myslíte pod pojmem kyanidy? Co přesně jste stanovovali? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. Pro stanovení kyanidu jste používali papírky, jak jste tyto papírky připravovali? Může docházet k zanesení nejistoty? Jaký obsah kyanidu má bez, který roste u nás? doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. Jakým způsobem se realizuje mezi druhové křížení u bezu? Jak dlouho experimenty s křížením bezu probíhají? V práci zmiňujete kongo/konco, muže tento pojem vysvětlit? Zmínila jste, že se kyanidu můžeme zabavit úpravami – například krájením, jak se tímto způsobem dá odstranit kyanid? prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. Zmínila jste výhonky černého bezu, kolik měli lístků a k čemu jste je používali? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO