Zhodnocení účinnosti statického zajištění zděných budov

Abstract
Disertační práce se zabývá zhodnocením účinnosti statického zajištění zděných budov na základě výsledků jejich monitorování prostřednictvím měření změn šířky trhlin objektu. Monitorování objektů je jedním z hlavních nástrojů jejich hodnocení vedle prvotní prohlídky a průzkumu. Takto je monitorování zakotveno i v normách, například v ČSN ISO 13 822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí [1]. První část rešerše je zaměřena na vady a poruchy cihelného zdiva a způsoby jeho monitorování, zejména měření posunů v trhlinách zděných objektů se zvláštním zaměřením na použití Hollanova příložného deformetru. Rešeršní část navazuje chronologickým výčtem možností statického zajišťování, ať už realizovaného během výstavby, nebo dodatečně. Obsáhlá kapitola pak podrobně popisuje kované železné kleště, kdy právě zkoušením těchto kleští se tato práce zabývá ve své laboratorní části. Celé téma praktické části je úzce zaměřeno na zděné objekty vystavěné v období od druhé poloviny 19. století do první poloviny 20. století a je rozděleno na dvě samostatné kapitoly. První z nich se zabývá laboratorními zkouškami kovaných kleští ze svářkového železa, jako jednoho z hlavních ztužujících prvků historických zděných objektů, které patří do předmětného období. Tyto prvky byly zkoušeny nedestruktivně (zkoušky pomocí ručního tvrdoměru a ručního RTG analyzátoru) a následně také podrobeny destruktivnímu zkoušení, kdy byly prováděny tahové zkoušky těchto kleští včetně jejich styků a spojů. Následná praktická část je zaměřena na komplexní monitorování vybraného zděného objektu, který byl poškozen sousední stavební činností, konkrétně stavbou vícepodlažní rezidence v jeho těsné blízkosti. Výsledky tohoto měření umožnily navržení metodiky pro provádění monitoringu vícepodlažních zděných objektů, což celé toto téma kompletuje a uzavírá.
The theses looks into the evaluation of the efficiency of statical support of masonry buildings based on the measurements of changes to the crack width of the building. Monitoring of building is one of the main tools for their evaluation, in addition to the initial inspection and survey. In this way, monitoring is given in standards, for example in ČSN ISO 13 822 Bases for design of structures – Assessment of existing structures [1]. The first theoretical part is focused on defects and failures of brick masonry and methods of its monitoring, especially the measurement of displacements in cracks in masonry buildings with a special focus on the use of Hollan crack measurement gauge. The research part listed chronologically alternatives of structural support, both implemented during the construction works or afterwards. The comprehensive chapter then describes in detail wrought iron rods, this work deals with the testing of these rods in its laboratory part. The entire issue of practical part closely focuses on masonry estates built between the 1850s and 1950s and it is divided into two separate chapters. One part deals with laboratory tests of wrought iron rods, as one of the main reinforcing elements of historic masonry buildings that belong to the period in question. These elements were tested non-destructively (tests using a hand-held hardness tester and a hand-held X-ray analyzer) and subsequently also subjected to destructive testing, in which tensile tests of these rods were performed, including their joints. The subsequent practical part is focused on the complex monitoring of a selected brick building, which was damaged by bordering construction activities, specifically the construction of a multi-storey residence in its immediate vicinity. The results of this measurement enabled the design of a methodology for monitoring multi-storey masonry buildings, which completes and concludes the whole topic.
Description
Citation
LEDVOŇOVÁ, M. Zhodnocení účinnosti statického zajištění zděných budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO