Metodika navrhování ukončení kusých kolejí

Abstract
Práce se zabývá navrhováním ukončení kusých kolejí a soustředí se zejména na navrhování pohyblivých zarážedel. Do rozhodovacího procesu ukončení kusé koleje vstupuje řada faktorů, mezi které patří hlavně poloha kusé koleje ve stanici, úroveň zabezpečení, prostorové možnosti, počet a skladba vlaků, které na kusou kolej pravidelně zajíždějí a další. Z rešeršní části této práce vyplývá, že právě pohyblivá zarážedla jsou vhodná a v zahraničí preferovaná, pro ukončení kusé koleje. Z tohoto důvodu je tomuto typu zarážedla věnována pozornost s důrazem na popis postupu návrhu. Součástí práce je návrh výpočetního programu s využitím tabulkového editoru a jazyku Visual basic pro usnadnění návrhu pohyblivého zarážedla. V rámci návrhu jsou popsány vybrané faktory, které návrh zarážedla nejvíce ovlivňují.
This work aim is designing of dead-end tracks with focus mainly on the friction buffer stop design. There are numerous factors in decision-making process of ending the dead-end track, such as position of the track in station, level of train control system, area capabilities, number and types of trains that regularly run on the track, etc. The recherche part of this work shows that friction buffer stop is the most suitable construction and preferred type of ending the dead-end track abroad. This is the reason for paying attention to that type of buffer stop with emphasis on the process of design itself. This work includes design of a program using a spreadsheet editor and Visual basic to make the design of friction buffer stop easier. There are described selected factors with highest impact on the design.
Description
Citation
GUZIUR, P. Metodika navrhování ukončení kusých kolejí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO