Multireziduální stanovení pesticidů v ječmeni a ve sladu metodou LC/MS s extrakcí QuEChERS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tématem této diplomové práce je stanovení pesticidů v ječmeni a sladu. Ječmen patří ke druhé nejvíce pěstované obilnině v České republice. Aby se dosahovalo vyšších výnosů, větší kvality zrna a zabránilo se ztrátám, využívají se prostředky na ochranu rostlin – pesticidy. Nevýhodou použití je jejich negativní vliv na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Rezidua pesticidů a jejich metabolitů mohou zůstávat v potravinách, a proto je dobré sledovat jejich obsah. Možnosti stanovení jsou různé, ale v poslední době je využívána metoda extrakce QuEChERS, která celý proces přípravy vzorků urychluje. Praktická část shrnuje optimalizaci a validaci metody QuEChERS a následné stanovení množství analytů pomocí metody UPLC-MS/MS. Analyzoval se obsah 148 pesticidů ve 30 vzorcích ječmene a 20 vzorcích sladu pocházejících ze sklizně z roku 2021 v České republice.
The topic of this thesis is the determination of pesticides in barley and malt. Barley is one of the second most cultivated cereals in the Czech Republic. In order to achieve higher yields, higher grain quality, and avoid losses, plant protection products - pesticides - are used. The disadvantage of their use is their negative impact on human and animal health and the environment. Residues of pesticides and their metabolites can remain in a food, so it is a good idea to monitor their content. There are various options for determination, but recently the QuEChERS extraction method has been used, which speeds up the whole sample preparation process. The practical part summarizes the optimization and validation of the QuEChERS method and the subsequent quantification of analytes by UPLC-MS/MS. The content of 148 pesticides in 30 barley and 20 malt samples from the 2021 harvest in the Czech Republic was analysed.
Description
Citation
POSOLDOVÁ, K. Multireziduální stanovení pesticidů v ječmeni a ve sladu metodou LC/MS s extrakcí QuEChERS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-30
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Kolik pesticidů se stanovovalo, pokud mluvíte o multianalýze? Jaké parametry jste v práci validovali? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. V rámci práce jste validovala několik parametrů. Jaký byl postup práce při testování reprodukovatelnosti? Jaké látky se metodou přečištění extraktu vymražením odstraní? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Jak jste získali směs standardů? Jak dlouho trvala validace standardů? Jak vypadal výsledný chromatogram z LS/MS? doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. Jaké nejčastější pesticidy se u ječmene používají? Diplomantka zodpověděla všechny doplňující dotazy členů komise, které byly v průběhu diskuze vzneseny. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala uspokojivou orientaci v dané problematice i schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO