Příprava hydrogelových nosičů na bázi kyseliny poly-gamma-glutamové

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na vývoj a přípravu modelů hydrogelových nosičových systémů na bázi kyseliny poly--glutamové (-PGA). Pro přípravu hydrogelových nosičů byly navrženy metody na základě fyzikálních interakcí polyelektrolytu s nízkomolekulárními nebo vysokomolekulárními protiionty. Na základě pilotních experimentů byla jako vhodná gelační činidla zvolena trojmocný kation železa a chitosan. Síťováním -PGA železitými kationty se podařilo připravit částice, a byla vynaložena snaha tyto částice připravit o rozměrech do 1 000 m prostřednictvím mikroenkapsulační techniky. Při ponoření PGA částic do vody byla pozorována rapidní dezintegrace těchto systémů, čímž je pro nosičové aplikace činní nevhodnými. Interakcí -PGA s chitosanem docházelo ke vzniku polyelektrolytových komplexů. Optimalizací koncentrací a pH roztoků interagujících polyelektrolytů se podařilo připravit hydrogel homogenního vzhledu a vysokého podílu vody (>0,9).
The presented diploma thesis focuses on the development and preparation of model poly--glutamic acid based hydrogel carrier systems. For the hydrogel carrier preparation, methods based on physical interactions between polyelectrolyte and oppositely charged multivalent ion or oppositely charged macromolecule were proposed. Based on the pilot experiments, trivalent iron cation and chitosan were selected as suitable crosslinking agents. By crosslinking -PGA via ferric cations a successful bead formation has been accomplished and attempts have been made for a preparation of beads smaller than 1 000 m by employing microencapsulation techniques. Rapid disintegration of -PGA beads occurred upon immersion of the beads in water making these systems unsuitable for drug carrier applications. Interactions between -PGA and chitosan lead to polyelectrolyte complexes formation and by optimizing concentrations and pH of polyelectrolyte solutions, a formation of homogenous looking hydrogel with high water content (>0,9) has been achieved.
Description
Citation
MAI, T. Příprava hydrogelových nosičů na bázi kyseliny poly-gamma-glutamové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-05-30
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své diplomové práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise zhodnotila její diplomovou práci celkově jako výbornou. Lehocký: Co je to stupeň gelace a deacetylace? Dzik: Jak si vysvětlujete anomálie na botnací křivce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO