Vliv klinické výživy u pacientů vdomově seniorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vlivem suplementace přípravku s omega-3 mastnými kyselinami na kognitivní funkce a krevní obraz klientů v domově seniorů. Cílem práce je prokázat zlepšení kognitivních funkcí a lipidového i glykemického profilu po suplementaci přípravkem. Přípravek byl podáván klientům po dobu 3 měsíců 3xdenně 5 ml. Teoretická část diplomové práce vysvětluje problematiku stárnutí a omega-3 mastných kyselin. V praktické části je vyhodnocena tří měsíční suplementace potravinovým doplňkem. Jsou vyhodnoceny kognitivní testy MMSE a biochemické markery krve. Součástí praktické části je také vyhodnocení jídelního lístku. Je provedena laboratorní analýza suplementu, ve které jsou stanoveny tukové charakteristiky podávaného preparátu a analyzované složení mastných kyselin a vitaminů pomocí plynové a kapalinové chromatografie. Na základě poznatků poslední doby se předpokládalo, že suplementací omega-3 mastných kyselin lze dosáhnout zlepšení kognitivních funkcí seniorů i zlepšení lipidového a glykemického profilu. Zlepšení kognitivních funkcí bylo potvrzeno, zlepšení lipidového profilu však nikoliv. Tato skutečnost mohla být ovlivněna několika faktory, např. nevhodná skladba jídelního lístku, konzumace potravin s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin mimo jídelní lístek, podávaní medikace či celkově krátká doba suplementace vybraného přípravku.
This master’s thesis deal with the influence of supplementation with omega-3 fatty acids on cognitive functions and on the blood marker of clients in the retirement home. The main target of this thesis is demonstrate the improvement of cognitive functions and lipid and glycemic profile after supplementation with the dietary supplement. Suplementation was serve to the clients for the period of 3 months 3 times a day in the amount of 5 ml per dose. In the teoretical part of the thesis was explained the process of aging and the problematics of omega-3 fatty acids. The practical part evaluates the three-month supplementation with a dietary supplement and its mainly focus to cognitive tests MMSE and blood test results. The thesis is deal with effect of the product on the blood marker, mainly the lipid profile and glycemic profile were determined. Laboratory analysis was used to determine lipid numbers. Fatty acids analysis was performed by gas chromatography and vitamins analysis was performed by liquid chromatography. Based on recent findings, it was assumed that supplementation of omega-3 fatty acids can improve the cognitive functions in older adults as well as their lipid and glycemic profile. The improvements have been confirmed in cognitive functions but not in lipid profile. This facts may have been influenced by several factors, such as inappropriate composition of the menu, the consumption of foods with a high content of saturated fatty acids outside the menu, the administration of medication or overall short supplementation time period.
Description
Citation
JANČAROVÁ, K. Vliv klinické výživy u pacientů vdomově seniorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-27
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Odkud jste čerpala informace ohledně demografického složení populace ČR? Jak jste kvantifikovali hodnoty při stanovení pomocí plynové chromatografie? Jak jste daná data vyhodnocovali? Na základě jakých požadavků byli vybíráni respondenti? Používala jste také kontrolní soubor? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. V práci uvádíte hypotézu, avšak již nebyla dokončena. Jak probíhalo dávkování 15 ml rybího oleje? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Jak probíhali kognitivní testy daných respondentů? prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. Kde se nachází senior centrum, ve kterém jste prováděli analýzu? Jaký je rozdíl mezi kalorickou a energetickou restrikcí? Jaké jste používali statiny při měření hladiny cholesterolu? Víte, co je to metabolická hmotnost? Studentka výborně odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO