OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Zahušťování neboli densifikace je výrazný urbanistický trend 21. století v evropských městech. S rostoucí populací přichází totiž otázka, kde stavět? Lze se nadále rozpínat urbanisticky do okolní krajiny? Už dnes cítíme problémy, které s sebou nese růst města do plochy. Opravdu neexistuje jiný způsob, který by byl udržitelný a mohl i zlepšit kvalitu života ve městech? Díky novému využití na první pohled komplikovaných částí města můžeme přispět k rozvoji města. Densifikace je tedy cesta udržitelného rozvoje, a to ekonomického využití městského prostoru. Při analýze struktury města Olomouce vyvstala otázka, kde můžeme zahušťovat a zlepšit tím kvalitu života ve městě? Hned na okraji centra se nacházejí místa, které se pomalu stávají „mrtvými“ a nejsou „obyvatelná“. Tyto místa jsou poblíž městských parků, které vznikly v místech bývalého bastionového opevnění. Mohlo by propojení těchto parků dodat postupný impuls k novému myšlení? Vybrané místo pro návrh studentského centra se nachází na jižním okraji historického jádra u budovy bývalé tržnice. Toto území má velmi komplikované vazby na okolí a jeho potenciál není plně využit. Mohlo by se tedy stát středobodem univerzity, kde se spojuje město s přírodou.
Densification is a significant urban trend of the 21st century in European cities. With the growing population comes the question, where to build? Is it possible to continue to expand urbanly into the surrounding landscape? We already feel the problems that the growth of the city in the area brings with it. Is there really no other way that is sustainable and can improve the quality of life in cities? Thanks to the new use of seemingly complicated parts of the city, we can contribute to the development of the city. Densification is therefore a way of sustainable development, namely the economic use of urban space. During the analysis of the structure of the city of Olomouc, the question arose where we can thicken and thus improve the quality of life in the city? Right on the edge of the center, there are places that are slowly becoming "dead" and not "habitable". These places are close to the city parks, which were created in the places of the former bastion fortifications. Could the interconnection of these parks give a gradual impetus to new thinking? The chosen place for the design of the student center is located on the southern edge of the historic center near the building of the former market. This area has very complicated links to the surroundings and its potential is not fully exploited. It could therefore become the center of the university, where the city connects with nature.
Description
Citation
HAASOVÁ, L. OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (předseda) Ing. arch. Marcela Uřídilová (člen) Ing. arch. Marek Štěpán (člen) Ing. arch. Petr Mičola (člen) Ing. Petr Lenoch (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci před komisí Studentka reagovala na otázky oponenta a vedoucího práce Diskuze nad studentským centrem, jeho umístěním a provozem Diskuze nad urbanistickým řešením a orientací k řece a panoramatu Diskuze nad parkovacím domem Diskuze nad vodním kanálem Diskuze nad konstrukčním a materiálovým řešením Studentka svou diplomovou práci úspěšně obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO