Vodní svět - lázně Krnov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem nových městských lázní pro město Krnov. Toto téma vychází z architektonické soutěže a bylo vybráno na základě předchozích zkušeností s obdobnými projekty v bakalářském studiu. Nejdůležitějším požadavkem je vytvoření nového celoročně využívaného areálu nejen bazénových provozů, ale i zábavy, odpočinku, letních sportů a aktivit. Návrh respektuje meandr řeky Opavice a využívá současný letní bazén jako výchozí kompoziční prvek. Základní myšlenkou je vytvoření výhledových os, které propojují Krnovské dominanty města (Svatý Kopeček, Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na Civilíně, Krnovská radnice, Evangelický kostel, Kostel sv. Martina a Kostel Narození Panny Marie) s řešeným územím. Základem je vést osy takovým způsobem, aby lemovaly hmotu stávajících zdravé zeleně, čímž zároveň vytyčují celý tvar lázeňského objektu. Lázeňské provozy jsou navrženy tak, aby co nejvíce komunikovali s nábřežím a se sousedícím pozemkem pro sport a tělovýchovu. Tvar vlny umožňuje maximální přísun slunečního světla zvenčí, uvnitř zase napomáhá přirozené orientaci v prostoru a vytváření optimálního prostoru pro jednotlivé provozy. Vnitřní provoz lázní se dělí do tří základních zón – sportovní zóna (plavecký bazén), sportovně-rekreační zóna (aquapark) a rekreačně-relaxační zóna (SPA a wellness). Základním principem je rovnováha mysli a těla, která díky struktuře provozů v jednom směru uklidňuje mysl a zatěžuje tělo v druhém zase opačně. Výsledkem je tedy lázeňský komplex zaměřený zejména na plavání a sportovní aktivity, čímž reaguje na historii místa. Dále jsou zde provozy saun, vířivek, masáží, posiloven, aquaparku, restaurace, ubytování, které slouží návštěvníkům jako jeden otevřený kompaktní prostor, který mohou procházet.
Diploma thesis is proposing a new desing of Baths for the city of Krnov. This task comes from official architectural competition and it was chosen because of previous experience with simillar projects in bachelor´s study program. The main goal is to create a whole new year-round area not only with swimming pool services, but also for entertainment, relaxation, and summer sport activities. The design respects the meander of the Opavice River and is using the current outside swimming pool as a starting compositional element. The basic idea is to create perspective axes which would connect the Krnov historical architecture landmarks of the city (Svatý Kopeček, the Pilgrimage Church of Our Lady of the Seven Sorrows in Civilina, Krnov Town Hall, Evangelical Church, St. Martin's Church and the Church of the Nativity of the Virgin Mary) with the proposal area. The fundumental idea is to guide these axes in such a way that they would line the mass of the existing healthy greenery, and simultaneously they are shaping the form of a new bath building. Bathing facilities are designed to communicate as much as possible with the waterfront and the adjacent land for sports and physical education. The shape of the wave allows for maximum supply of sunlight from the outside, while inside it helps to orientate within the space naturally and create optimal space for individual operations. The internal operation of the baths is divided into three basic zones - sports zone (swimming pool), sports and recreation zone (aquapark) and recreation and relaxation zone (SPA and wellness). The basic principle is the balance of mind and body, which, thanks to the structure of bathing operations is calming the mind and simultaneously physically burden the body in one direction and vice versa in the other. The result is a bathing complex focused mainly on swimming and sports activities which is reaction to its history. Other activities are indoor/outdoor sauna, whirlpool, massage, gym, aquapark, restaurant, accommodation, which serve visitors as one open compact space that they can walk through.
Description
Citation
JANÁK, L. Vodní svět - lázně Krnov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Lubomír Kipila (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
Defence
Student odprezentoval svůj diplomový projekt. Byly přečteny posudky. Student zareagoval na výtky a podněty oponentky. Odborná rozprava řešila aspekty projektu: provozní propojení v rámci areálu i s veřejným prostorem; záplavové území; spekulativní pohledové osy; možnost dodatečného prosvětlení bazénu; vlhkost v souvislosti s dřevěnými konstrukcemi; TZB; zapojení i druhého břehu do návaznosti na areál; hotelová funkce. Student se zapojoval do rozpravy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO