Eufonie – Jaroměřice/R., Opera

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem diplomové práce byla konverze, rekonstrukce, revitalizace a extenze prostoru a objektu komplexu „Opera“ a dotčených ploch kostry veřejného prostoru jako sekundárního jádra pro umělecké aktivity ve městě a regiónu. Město Jaroměřice nad Rokytnou má hlubokou hudební historií, která sahá až do barokního období, kdy zde žil moravský šlechtic Jan Adam z Questenberka. Jaroměřice byly střediskem intenzivního hudebního života, hrálo se zde divadlo, kde byla i veřejnost zapojena. Dále vznik první česky dochované opery O původu Jaroměřic na Moravě, kterou složil František Antonín Václav Míča. V roce 2000 na hudebního ducha navázal festival Petra Dvorského, který se koná v Jaroměřických zámeckých zahradách a přilehlých obcích. Řešený objekt se skládá ze stávajícího Hotelu Opery a přilehlého Obchodního domu. Stávající komplex hotelu není plně využitý v současné situaci hledá řešení. Obchodní dům má podobný problém, nenaplňuje dostatečně svoji plochu. Jeho poloha společně s obchodem je dominantní vzhledem k náměstí. Mezi těmito dvěma domy prochází významná ulička od nádraží k zámku. Cílem celého komplexu bylo oživit, zkrášlit, rozzářit a pozitivně zviditelnit okolí náměstí a tím i celého města, okresu, kraje..
The subject of the diploma thesis was the conversion, reconstruction, revitalization and extension of the space and object of the "Opera" complex and the affected areas of the public space skeleton as a secondary core for artistic activities in the city and region. The town of Jaroměřice nad Rokytnou has a deep musical history, dating back to the Baroque period, when the Moravian nobleman Jan Adam of Questenberk lived here. Jaroměřice was a center of intense musical life, a theater was played here, where the public was also involved. Furthermore, the creation of the first Czech surviving opera On the Origin of Jaroměřice in Moravia, composed by František Antonín Václav Míča. In 2000, the musical spirit was followed by the Petr Dvorský Festival, which takes place in the Jaroměř Castle Gardens and adjacent villages. The proposed building consists of the existing Opera Hotel and the adjacent Department Store. The existing hotel complex is not fully utilized in the current situation looking for a solution. The department store has a similar problem, it does not fill its area sufficiently. Its location together with the shop is dominant due to the square. Between these two houses there is a significant alley from the station to the castle. The aim of the whole complex was to revive, beautify, brighten up and positively make the surroundings of the square and thus the whole city, district, region visible.
Description
Citation
ŠABATOVÁ, K. Eufonie – Jaroměřice/R., Opera [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (předseda) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová (člen) Ing. arch. David Průša (člen) Ing. Jiří Železný (člen)
Date of acceptance
Defence
Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka byla požádána o zodpovězení otázek k obhajobě. Proběhla diskuze na téma stávající stav a novostavba, koncepční přístup, hmotové řešení, postup řešení rekonstrukce, vliv fasády na vnímání veřejností. Práce byla úspěšně obhájena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO