Analýza reziduí léčiv ve vodách z menších čistíren odpadních vod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu reziduí léčiv v odpadních vodách z čistíren odpadních vod sloužících pro menší zdroje znečištění (do 2000 ekvivalentních obyvatel). Léčiva dostávající se do životního prostředí jsou velmi diskutovaným tématem, zejména kvůli vzniku antibiotické rezistence, negativním vlivům na necílové organismy, rostlinstvo apod. Práce se v teoretické části věnuje menším čistírnám odpadních vod či kořenovým čistírnám, které dosahují vynikajících výsledků v oblasti odstraňování organického znečištění. Věnuje se jejich detailnějšímu popisu, fungování či rozdělení. Pozornost je věnována léčivům obecně, mechanismům jejich odstranění a metodám jejich stanovení v odpadních vodách. Pro analýzu bylo vybráno celkem 24 léčiv ze skupiny betablokátorů, makrolidových antibiotik, nesteroidních protizánětlivých léčiv, antiepileptik, antidepresiv a sulfonamidů. V experimentální části diplomové práce byly provedeny odběry vzorků odpadní vody z domovních čistíren odpadních vod (typ AT 6, AT 12 Plus, AT 30 a AT 150) a z dražovické kořenové čistírny. Vzorky byly zpracovány nejprve pomocí optimalizované extrakční metody (extrakce tuhou fází) a následně analyzovány pomocí optimalizované metody UPLC-ESI-MS. Ve všech analyzovaných odpadních vodách byla potvrzena přítomnost reziduí léčiv. Nejvyšší koncentrace byly detekovány u nesteroidních protizánětlivých léčiv – ibuprofenu a diklofenaku.
This diploma thesis is focused on the analysis of pharmaceuticals residues in wastewater from wastewater treatment plants used for smaller sources of pollution (up to 2000 population equivalent). Pharmaceuticals entering the environment are a highly discussed topic, especially due to the emergence of antibiotic resistance, negative effects on non-target organisms, vegetation etc. The theoretical part of the thesis deals with smaller wastewater treatment plants or root sewage treatment plants, which achieve excellent results in the field of organic pollution removal. It deals with their detailed description, functioning or division. Attention is paid to pharmaceuticals in general, mechanisms of their removal and methods of their determination in wastewater. In total of 24 drugs from the group of beta-blockers, macrolide antibiotics, non-steroidal anti-inflammatory drugs, antiepileptics, antidepressants and sulfonamides were selected for analysis. In the experimental part of this diploma thesis, wastewater samples were taken from domestic wastewater treatment plants (type AT 6, AT 12 Plus, AT 30 and AT 150) and from the root sewage treatment plant of Dražovice. The samples were first processed using optimized extraction method (solid phase extraction) and then analyzed using optimized UPLC-ESI-MS method. The presence of pharmaceuticals residues was confirmed in all analysed wastewater. The highest concentrations were detected for the non-steroidal anti-inflammatory pharmaceuticals – ibuprofen and diclofenac.
Description
Citation
PEŠKOVÁ, K. Analýza reziduí léčiv ve vodách z menších čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2022-05-24
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. Jak jsou objemově veliké čistírny odpadních vod typu AT 6 či AT 20? V práci chybí chybové úsečky, proč jste vzorky měřili pouze jednou? prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. Existuje limit či norma, která by stanovovala minimální množství Vámi zkoumaných léčiva v odpadních vodách? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuze k dané problematice vzneseny. V diskuzi studentka prokázala výbornou orientace v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO